Jacht

Bijzondere jacht

Wanneer er schade dreigt aan gewassen of eigendommen, kan de jachtrechthouder bijkomend jagen op de wildsoort die de schade dreigt te veroorzaken onder de voorwaarden die bepaald zijn in het Jachtvoorwaardenbesluit en in de perioden die bepaald zijn in het Jachtopeningsbesluit. Dat verstaat men onder de bijzondere jacht.

De meldingsformulieren voor bijzondere jacht zijn momenteel niet beschikbaar omdat het uitvoeren van bijzondere jacht momenteel verboden is. 

De motivering voor dit verbod is het arrest nr. 233.796 van de Raad van State van 11 februari 2016. In dat arrest heeft de Raad van State beslist tot vernietiging van Hoofdstuk 5 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014. In dat hoofdstuk en in enkele verwante artikelen waren door de Vlaamse Regering de procedures, methoden en middelen inzake bijzondere jacht bepaald. De vernietiging van het Hoofdstuk 5 in kwestie maakt dat het uitvoeren van bijzondere jacht in het hele Vlaamse Gewest tot nader order moet worden verboden. 

Een oplossing tot herstel van de figuur van bijzondere jacht in de jachtregelgeving is in de maak. Op deze webpagina zullen belangrijke evoluties in dit dossier aangegeven worden. Je kunt hier dus steeds de actuele toestand voor de mogelijkheden tot bijzondere jacht bekijken. In afwachting van een oplossing voor het aanpakken van situaties waarbij voorheen gebruik kon gemaakt worden van de figuur bijzondere jacht, moet in de mate van het mogelijke teruggegrepen worden naar andere figuren in de jachtregelgeving: de gewone jacht en de bestrijding.

Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak en danken je voor je begrip.

Voor men de bijzondere jacht start, moet men voor de meeste soorten minstens één preventieve maatregel toegepassen zoals gevraagd in de code goede praktijk ter preventie van soortenschade ('Natuur als goede buur')

Bijzondere jacht moet minstens 24 uur voor de start van de actie gemeld worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos via het juiste meldingsformulier.

Download de meldingsformulieren bijzondere jacht:

 • Meldingsformulier bijzondere jacht canadese gans (doc - 777 KB)
 • Meldingsformulier bijzondere jacht damhert (doc - 774 KB)
 • Meldingsformulier bijzondere jacht edelhert (doc - 774 KB)
 • Meldingsformulier bijzondere jacht grauwe gans (doc - 776 KB)
 • Meldingsformulier bijzondere jacht houtduif (doc - 776)
 • Meldingsformulier bijzondere jacht kievit (doc - 776 KB)
 • Meldingsformulier bijzondere jacht konijn (doc - 775 KB)
 • Meldingsformulier bijzondere jacht moeflon (doc - 774 KB)
 • Meldingsformulier bijzondere jacht smient (doc - 775 KB)
 • Meldingsformulier bijzondere jacht vos (doc - 776 KB)
 • Meldingsformulier bijzondere jacht wild zwijn (doc - 776 KB)
 • Meldingsformulier bijzondere jacht wilde eend (doc - 776 KB)