Aankoop van grond met het oog op bebossing

Aankoop van grond met het oog op bebossing

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen die op het moment van de aanvraag nog geen eigenaar zijn van de betrokken nog niet beboste grond met een minimale oppervlakte van 0,5 hectare gelegen in gebied dat aangeduid is als “bos”, “overig groen”, “reservaat en natuur” of in bijzonder instandhoudingsgebied. 
De verkopers van de grond mogen geen overheden zijn die de grond in eigendom of mede-eigendom hebben, tenzij het gaat om een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een intercommunaal centrum voor maatschappelijk welzijn, een vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, een polder, een watering of een vereniging van polders en wateringen, een kerkfabriek of elke andere rechtspersoon die voor de uitoefening van een openbare eredienst of voor verenigingen van vrijzinnigen, een polder, een watering of een vereniging van polders en wateringen onroerende goederen beheert.

Voorwaarde

 • De bebossing van de grond draagt bij tot de ontwikkeling van een hogere natuurkwaliteit of verbetering van het natuurlijk milieu. Er is een bijdrage aan het behalen van de natuurstreefbeelden, zie bijlage 3 en 4 bij het besluit van 14 juli 2017.
 • Uiterlijk 5 jaar na aankoop gaat de koper over tot bebossing conform de aanvraag. Minstens 25 jaar na uitvoering van alle aanplantingen blijft het bos in stand gehouden, tenzij uitdrukkelijke ontheffing door het agentschap.
 • De bebossing van de aan te kopen grond kadert niet in de uitvoering van een wettelijke of rechterlijke verplichte bebossing. 
 • Op de te bebossen grond is er geen beheersplan type 2, 3 of 4 van een andere beheerder. Er is ook geen natuurwaarde aanwezig die onverenigbaar is met bebossing.
 • Er is aandacht voor de communicatie over de realisaties en acties op het terrein van het project.

Bedrag

Binnen de perken van het beschikbaar budget bedraagt de tussenkomst 60% van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten met een maximum van 2,5 € per m². Cumul van tussenkomsten door andere overheden is mogelijk voor zover de 60% niet overschreden is.
Enkel de effectief te bebossen delen van het terrein inclusief bospaden en open plekken in het kader van natuurbehoud komen in aanmerking.
Uiterlijk 6 maand nadat de aankoopakte van de grond is overgeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder kan de begunstigde een schuldvordering indienen bij het agentschap samen met alle vergunningen, machtigingen en toelatingen voor de uitvoering van de werken.

Procedure

 • Het agentschap maakt de oproep uiterlijk op 31 januari bekend op zijn website en door publicatie in drie Vlaamse dagbladen. De uiterste datum van indiening is 30 april van het lopende jaar. Er is een model formulier beschikbaar voor het indienen van de aanvraag vanaf 31 januari van het lopende jaar.
 • Het agentschap beoordeelt het projectvoorstel op basis van de uitgangssituatie, het plan van aanpak, timing en de beoogde resultaten. De aanvrager geeft eveneens een gedetailleerd overzicht en berekening van de totale kosten en inkomsten van het project. Het financieringsplan vermeldt een schatting van het aankoopbedrag inclusief kosten van aankoop en raming van de bebossingskosten. Hij geeft ook een gedetailleerd overzicht van de communicatie over de uitvoering en realisatie van het project.
 • Het agentschap maakt zijn advies over aan de minister op basis van de ligging van de aan te kopen grond, de visie op de inrichting en het gebruik van de aan te kopen grond en de mate waarin draagvlak voor het project gecreëerd wordt. Ook de communicatie is een belangrijk criterium. Die criteria kunnen door de minister verduidelijkt worden in functie van de beleidsprioriteiten en noodwendigheden.
 • Uiterlijk 1 oktober na de projectoproep beslist de minister over de toekenning. De volgorde van rangschikking van de projecten is de volgorde waarin de adviezen door het agentschap zijn overgemaakt. Het agentschap brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing van de minister.
 • Uiterlijk drie jaar na de toekenning van de tussenkomst gaat de aanvrager over tot aankoop van de te bebossen grond, tenzij de minister daarvan afwijkt in de toekenning.
 • Uiterlijk drie jaar na de aankoop dient de aanvrager een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 in met voorstel van toegankelijkheidsregeling.

Contact

katrin.goyvaerts@vlaanderen.be