Aankoop van grond met het oog op de erkenning als natuurreservaat

Aankoop van grond met het oog op de erkenning als natuurreservaat

Voor wie

Natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Voorwaarde

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type 4.

Terreinen die (mede-)eigendom zijn van besturen of overheden zijn uitgesloten, tenzij het gaat om een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een intercommunaal centrum voor maatschappelijk welzijn, een vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, een polder, een watering of een vereniging van polders en wateringen, een kerkfabriek, elke andere rechtspersoon die voor de uitoefening van een openbare eredienst of voor verenigingen van vrijzinnigen, een polder, een watering of een vereniging van polders en wateringen onroerende goederen beheert.

De gronden doorstaan de doelmatigheidstoets voor het natuurbehoud die, in afnemende mate van belang, uitgevoerd wordt op basis van de volgende criteria:

Bedrag

Binnen de perken van het budget wordt het bedrag van de aankoopsubsidie voor elke aanvrager als volgt bepaald:

  • 90 % van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, voor de schijf kleiner dan of gelijk aan 10.000 euro per hectare
  • 80 % van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, voor de schijf groter dan 10.000 euro en kleiner dan of gelijk aan 15.000 euro per hectare
  • 70 % van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, voor de schijf groter dan 15.000 euro en kleiner dan of gelijk aan 20.000 euro per hectare
  • 60 % van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, voor de schijf groter dan 20.000 euro en kleiner dan of gelijk aan 25.000 euro per hectare
  • 50 % van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, voor de schijf groter dan 25.000 euro en kleiner dan of gelijk aan 30.000 euro per hectare
  • 40 % van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, voor de schijf groter dan 30.000 euro en kleiner dan of gelijk aan 35.000 euro per hectare
  • 30 % van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, voor de schijf groter dan 35.000 euro en kleiner dan of gelijk aan 40.000 euro per hectare
  • 20 % van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, voor de schijf groter dan 40.000 euro en kleiner dan of gelijk aan 45.000 euro per hectare
  • 10 % van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, voor de schijf groter dan 45.000 euro en kleiner dan of gelijk aan 50.000 euro per hectare

Deze schijven worden minstens elke 5 jaar geëvalueerd.

Terreinen die binnen het projectgebied liggen waarvoor restfinancieringssubsidies verkregen worden, komen slechts voor dat deel van de aankoopprijs (inclusief alle kosten) in aanmerking dat niet door de Europese subsidie gedekt wordt. Op het deel dat niet door de Europese subsidie gedekt wordt, is 100% van toepassing. 

Procedure

In de maand die volgt op de aankoop van een grond wordt aan het agentschap een overzicht van de aangekochte gronden bezorgd. De aanvrager kan het overzicht van de aankopen van verschillende maanden bundelen, met een maximum van twaalf maanden. In dat geval kan de subsidie pas worden verkregen nadat het gebundelde overzicht aan het agentschap is bezorgd. Op basis van het modelformulier kan u uw aanvraag indienen.

Het agentschap onderzoekt de volledigheid van de aanvraag en brengt een advies uit aan de minister binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van het volledige dossier. Als de doelmatigheid voor natuurbehoud positief beoordeeld is, kan er een subsidie toegekend worden door de minister.