Aankoop van grond met het oog op de erkenning als natuurreservaat

Aankoop van grond met het oog op de erkenning als natuurreservaat

Wat?

Eenmalige subsidie voor de aankoop van grond, met als doel die grond op te nemen in een natuurbeheerplan type vier (natuurreservaat).

Voor wie

Natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen, die al minstens één natuurbeheerplan type vier (natuurreservaat) hebben (niet noodzakelijk op dezelfde plaats waar de te subsidiëren grond wordt aangekocht).

Voorwaarde

De aangekochte percelen, waarvoor minstens een voorlopige verkoopsovereenkomst is afgesloten, moeten kunnen ingepast worden in het globaal kader van de goedgekeurde verkenning voor een natuurbeheerplan type vier. De aanvrager van de aankoopsubsidie moet niet noodzakelijk dezelfde zijn als de indiener van dat natuurbeheerplan.

Als er nog geen goedgekeurd deel 1 verkenning is bij de aankoop, is het toch mogelijk om tegelijk met de aanvraag voor de aankoopsubsidie ook het deel 1 verkenning van een natuurbeheerplan type 4 in te dienen. Voor de goedkeuring van deel 1 verkenning is er in dat geval een verkorte goedkeuringsprocedure.

Terreinen die (mede-)eigendom zijn van besturen of overheden zijn uitgesloten, tenzij het gaat om een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een intercommunaal centrum voor maatschappelijk welzijn, een vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, een polder, een watering of een vereniging van polders en wateringen, een kerkfabriek, elke andere rechtspersoon die voor de uitoefening van een openbare eredienst of voor verenigingen van vrijzinnigen, een polder, een watering of een vereniging van polders en wateringen onroerende goederen beheert.

Op aangekochte percelen is geen goedgekeurd natuurbeheerplan van type twee, drie of vier van een andere beheerder van toepassing waarmee het gewenste natuurstreefbeeld, zoals vermeld in het managementplan Natura 2000, al wordt beoogd.

Op aangekochte percelen is geen boscompensatie in natura van toepassing.

De subsidies zijn niet van toepassing in herbevestigd agrarisch gebied in landbouwgebruik.

In de verkoopakte wordt vermeld:

  • dat de koper de grond aankoopt om die te laten erkennen als natuurreservaat
  • dat de vestiging van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van duurzaam gebruik en langdurig beheer van het terrein als natuurreservaat van toepassing is op deze grond

Bedrag

Binnen de perken van het budget wordt het bedrag van de aankoopsubsidie voor elke aanvrager als volgt bepaald:

Het aankoopbedrag inclusief alle kosten wordt ingedeeld in opeenvolgende schijven. In de tabel hieronder wordt het subsidie-percentage weergegeven per schijf van het aankoopbedrag.

Aandeel van het aankoopbedrag Subsidies percentage %
< 10.000 euro/ha 90%
10.000 euro/ha < bedrag < 15.000 euro/ha 80%
15.000 euro/ha < bedrag < 20.000 euro/ha 70%
20.000 euro/ha < bedrag < 25.000 euro/ha 60%
25.000 euro/ha < bedrag < 30.000 euro/ha 50%
30.000 euro/ha < bedrag < 35.000 euro/ha 40%
35.000 euro/ha < bedrag < 40.000 euro/ha 30%
40.000 euro/ha < bedrag < 45.000 euro/ha 20%
45.000 euro/ha < bedrag < 50.000 euro/ha 10%

Voorbeeld: voor een aankoop van 2 ha voor 44.000 euro inclusief alle kosten kan volgende subsidie bekomen worden:

  • De aankoopprijs per ha bedraagt 22.000 euro.
  • (2ha x 10000euro/ha x 90% ) + (2ha x 5000 euro/ha x 80%) + (2ha x 5000 euro/ha x 70%) + (2ha x 2000 euro/ha x 60%) = 35400 euro.

Terreinen die binnen het projectgebied liggen waarvoor restfinancieringssubsidies verkregen worden, komen slechts voor dat deel van de aankoopprijs (inclusief alle kosten) in aanmerking dat niet door de Europese subsidie gedekt wordt. Op het deel dat niet door de Europese subsidie gedekt wordt, is 100% van toepassing. 

Procedure

In de maand die volgt op de aankoop van een grond bezorg je aan het Agentschap voor Natuur en Bos het ingevulde aanvraagformulier met een overzicht van de aangekochte gronden. Je kan het overzicht van de aankopen van verschillende maanden bundelen, met een maximum van twaalf maanden. In dat geval kan de subsidie pas toegekend worden nadat je het gebundelde overzicht aan het agentschap hebt bezorgd. 

De aanvrager verbindt er zich toe om na de toekenning van de subsidie een aanvraag tot wijziging van het natuurbeheerplan in te dienen om de aangekochte percelen toe te voegen. Hij moet dat doen binnen volgende termijnen na de toekenning van de subsidie:

Aangekochte oppervlakte Wijziging natuurbeheerplan
> 10 ha 2 jaar
≤ 10 ha 4 jaar

Als er nog geen goedgekeurd natuurbeheerplan type 4 was, maar enkel een deel 1 verkenning: de aanvrager moet binnen 3 jaar delen 2 tot 5 van het natuurbeheerplan ter goedkeuring indienen.

Het agentschap onderzoekt de volledigheid van de aanvraag en brengt een advies uit aan de minister binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van het volledige dossier. Als de doelmatigheidstoets voor natuurbehoud positief  is, kan er een subsidie toegekend worden door de minister.

Na de toekenning krijg je een schuldvorderingsformulier toegestuurd, waarmee je de uitbetaling van de subsidie kan aanvragen.

Contact

aves.cd.anb@lne.vlaanderen.be