Aanpassing aan de gezondheidsindex

Het forfaitaire subsidiebedrag, als vermeld in het eerste lid, wordt voor het werkingsjaar 2018 en de daaropvolgende jaren jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex volgens de volgende formule:

zx = z * ix/i 2017

De onderdelen van de formule moeten als volgt worden begrepen:

  • 1° zx: het geïndexeerde forfaitaire subsidiebedrag voor het werkingsjaar x
  • 2° z: de forfaitaire subsidiebedragen, vermeld in het tweede lid
  • 3° ix: gezondheidsindex van de maand januari van het jaar x
  • 4° i2017: gezondheidsindex van de maand januari van het jaar 2017

Onder de gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994.