Aanvullende subsidie voor bosomvorming

Aanvullende subsidie voor bosomvorming

Voor wie

Natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen. die een terrein beheren volgens een goedgekeurd natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 met natuurstreefbeelden. Besturen komen niet in aanmerking. 

Voorwaarde

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 en heeft een zakelijk recht of persoonlijk gebruiksrecht op het terrein met homogeen bosbestand dat maximaal voor 20% uit inheemse boomsoorten bestaat. In geval van bosomvorming naar het natuurstreefbeeld ppm of pps moet het bosbestand minstens 60 jaar oud zijn. De bosomvorming moet starten binnen twee jaar na de beslissing over de subsidieaanvraag. Het terrein is niet geheel of gedeeltelijk verworven met overheidsmiddelen.

Bedrag

Een jaarlijks bedrag van 140€ per omgevormde hectare. 
Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

Wanneer

Het is een jaarlijkse subsidie toegekend voor 6 jaar (met een maximale looptijd van 12 jaar) tenzij het NBP vóór het verstrijken van die periode opgeheven wordt. De uitbetaling gebeurt samen met de beheerssubsidie. Eenzelfde terrein komt slechts éénmaal in aanmerking voor deze subsidie. De maximale duur is beperkt tot 12 jaar. 

Procedure

De aanvraag tot goedkeuring van het NBP geldt meteen als aanvraag van de subsidie. Jaarlijks maakt het agentschap het bedrag over aan de beheerder nadat de beheerder een schuldvordering heeft ingediend.