Aanvullende subsidie voor het behoud en verbetering van de soorten

Aanvullende subsidie voor het behoud en verbetering van de soorten

Wat

Een subsidie voor het beheer van leefgebieden voor de soorten, opgesomd in bijlage 1 van het nieuwe subsidiebesluit.

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen. Besturen kunnen deze beheerssubsidie niet krijgen voor terreinen die beheerd worden door het agentschap, wel voor terreinen die ze zelf beheren. Als het beheer gedeeltelijk wordt uitgevoerd door het agentschap, kan het bestuur een beheerssubsidie verkrijgen voor het deel van het terrein dat door het bestuur wordt beheerd.

Voorwaarde

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type 2, 3 of 4. De maatregelen waarvoor deze subsidie geldt, overstijgen het gewone reguliere beheer van de basissubsidie. Ze moeten relevant en nodig zijn voor de instandhouding en het herstel van de soorten in het leefgebied en de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied, zie bijlage 3B van het nieuwe subsidiebesluit.

Het engagement voor deze beheersmaatregelen wordt opgenomen in het natuurbeheerplan, eventueel met inbegrip van technische maatregelen.

De subsidie voor de maatregel van pakket 1 (zie bijlage) kan niet worden verkregen als de maatregel aansluit bij de realisatie van de vegetatiestreefbeelden 1310 - 1330 - 6410 - rbbhc - rbbzil, vermeld in bijlage 3A bij het besluit van 14 juli 2017.

De subsidie voor de maatregel van pakket 13 kan alleen worden verkregen in combinatie met de subsidie voor de maatregelen van pakket 11 of pakket 12.

Bedrag

De subsidie varieert volgens de soortengroepen en de specifieke maatregelen.

Wanneer

De jaarlijkse subsidie wordt toegekend voor 6 jaar tenzij het NBP voor het verstrijken van die periode opgeheven wordt. Wijzigingen aan het NBP kunnen eveneens aanleiding geven tot een wijziging van de tussenkomst.

Procedure

De aanvraag tot goedkeuring van NBP geldt meteen als aanvraag van de subsidie. Jaarlijks maakt het agentschap het bedrag over aan de beheerder nadat de beheerder een schuldvordering aan het agentschap heeft bezorgd.