Aanvullende subsidie voor het bereiken en beheren van climaxvegetaties

Aanvullende subsidie voor het bereiken en beheren van climaxvegetaties

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen. Besturen kunnen deze beheerssubsidie niet krijgen voor terreinen die beheerd worden door het agentschap, wel voor terreinen die ze zelf beheren. Als het beheer gedeeltelijk wordt uitgevoerd door het agentschap, kan het bestuur een beheerssubsidie verkrijgen voor het deel van het terrein dat door het bestuur wordt beheerd.

Voorwaarde

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type 4. Dat beheer heeft betrekking op onbeheerde climaxvegetaties, zie bijlage 3 onderdeel C in het besluit van 14 juli 2017.  

Bedrag

Een jaarlijkse subsidie van 175€ per hectare per jaar dat verhoogd wordt tot 325€ per hectare per jaar als het bosbestand minstens 100 jaar oud is en de streefbeelden zich op voedselrijke bodems bevinden met potentieel hoge opstandwaarde.

Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. 

Wanneer

Het is een jaarlijkse subsidie toegekend voor 6 jaar tenzij het NBP voor het verstrijken van die periode opgeheven wordt. Wijzigingen aan het NBP kunnen eveneens aanleiding geven tot een wijziging van de tussenkomst.

Procedure

De aanvraag tot goedkeuring van NBP geldt meteen als aanvraag van de subsidie. Jaarlijks maakt het agentschap het bedrag over aan de beheerder nadat de beheerder een schuldvordering aan het agentschap heeft bezorgd.