Exoten

Gebruik van bestrijdingsmiddelen

Onlangs heeft een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie de classificatie van glyfosaat aangepast van "mogelijk" (2B) naar "waarschijnlijk" (2A) kankerverwekkend. In afwachting heeft het ANB uit voorzorg beslist om gebruik van glyfosaat versneld volledig af te bouwen. Omwille van juridische redenen zullen lopende bestekken en opdrachten waarin het gebruik van glyfosaat is voorzien nog worden uitgevoerd. In nieuwe opdrachten zal gebruik van glyfosaat niet meer worden opgenomen. ANB  zal zijn voorraad glyfosaat ook niet meer aanvullen. De bestaande stock zal nog worden gebruikt in heel specifieke omstandigheden, uiteraard volgens de regels van het pesticidenreductiedecreet.

Bij het bestrijden van invasieve exoten dient het gebruik van pesticiden (zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden) zoveel mogelijk vermeden te worden. Het toepassen van pesticiden is enkel in laatste instantie en in specifieke gevallen te verantwoorden. Meer informatie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de geldende wetgeving en de afwijkingsmogelijkheden vind je terug op Ecopedia.

Als alternatieve methoden niet werkbaar zijn, kunnen bestrijdingsmiddelen worden toegelaten voor de bestrijding van invasieve exoten. In het merendeel van de gevallen gaat het daarbij om het gebruik van glyfosaathoudende pesticiden.

ANB overlegt regelmatig met gespecialiseerde artsen, preventieambtenaren, arbeidsgeneesheren en VMM over het gebruik van pesticiden in bos- en natuurgebieden. Specifiek over het gebruik van glyfosaat bij bestrijding van Amerikaanse vogelkers hadden we in 2013 advies gevraagd aan het VITO. Daaruit volgden een reeks aanbevelingen en randvoorwaarden, die omwille van veranderende wetgeving recent werden aangepast. De meest recente versie van het rapport 'Bestrijding van Amerikaanse vogelkers met glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen' dateert van 15 mei 2015. 

Onlangs heeft een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie de classificatie van glyfosaat aangepast van "mogelijk" (2B) naar "waarschijnlijk" (2A) kankerverwekkend. De aanpassing kwam overal in de pers maar tot nu toe werd enkel een korte nota en een kort artikel gepubliceerd door medewerkers van het IARC (International Agency for Research on Cancer). Het volledige rapport is echter nog niet gepubliceerd en wordt dit jaar verwacht. Dat zal toevallig samenvallen met de vernieuwing van de goedkeuring van gebruik van glyfosaat in de EU.

Rond die periode zullen Europese en Belgische federale autoriteiten dus beslissen of glyfosaat al dan niet verder mag worden gebruikt in de EU/België. Indien het verder mag worden gebruikt, zal ANB dan opnieuw in overleg met gespecialiseerde artsen, preventieambtenaren, arbeidsgeneesheren en VMM evalueren of het gebruik bij bestrijding van invasieve exoten in bos- en natuurgebieden nog verder te verantwoorden is en onder welke randvoorwaarden dit kan.

Momenteel is het standpunt, zowel van ANB als van de geraadpleegde specialisten, dat gebruik van glyfosaat bij bestrijding van invasieve exoten mogelijk is indien het product op een correcte wijze wordt gebruikt. Correct gebruik betekent:

  • Gebruik de aanbevolen verdunning
  • Gebruik een professionele rugsproeier met regelbare sproeikop (of strijk aan met een borstel)
  • Gebruik het product enkel bij temperaturen aan de grond tussen 0 en 25 oe
  • Gebruik niet voor of tijdens regen en ook niet bij winderig weer
  • Gebruik niet nabij oppervlaktewater
  • Gebruik stobbebehandeling en beperk bladbehandeling
  • Plan bestrijding zorgvuldig en volg de planning op
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen correct, in het bijzonder DRAAG HANDSCHOENEN die voldoen aan enkele vereisten

Gedetailleerde uitleg bevindt zich in hoofdstuk 6 van het rapport "Bestrijding van Amerikaanse vogelkers met glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen." 

In afwachting heeft ANB uit voorzorg beslist om gebruik van glyfosaat versneld volledig af te bouwen. Omwille van juridische redenen zullen lopende bestekken en opdrachten waarin het gebruik van glyfosaat is voorzien nog worden uitgevoerd. In nieuwe opdrachten zal gebruik van glyfosaat niet meer worden opgenomen. ANB  zal zijn voorraad glyfosaat ook niet meer aanvullen. De bestaande stock zal nog worden gebruikt in heel specifieke omstandigheden, uiteraard volgens de regels van het pesticidenreductiedecreet.

ANB verwacht om tegen eind 2017 het gebruik volledig  te hebben afgebouwd.