Basissubsidie

Basissubsidie

Wat

Een subsidie voor het realiseren van natuurstreefbeelden.

Voor wie

Zowel natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen als besturen komen in aanmerking. 

Besturen kunnen deze beheersubsidie niet verkrijgen als het beheer op het terrein wordt uitgevoerd door het agentschap. Als het beheer gedeeltelijk wordt uitgevoerd door het agentschap, kan het bestuur een beheerssubsidie verkrijgen voor het deel van het terrein dat door het bestuur wordt beheerd.

Voorwaarden

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type 2, 3 of 4.

De natuurstreefbeelden die uitsluitend voor terreinen van type 2 gelden, worden ook gesubsidieerd in het kader van het beheer van een terrein van type 3 of 4 op voorwaarde dat het terrein wordt beheerd op basis van een natuurbeheerplan dat voldoet aan de voorwaarden voor het beheer van terreinen van type 3 of 4.

Bedrag

De subsidie varieert volgens de aard en oppervlakte van de natuurstreefbeelden, zie pagina 9 in het BVR subsidiëring van planning, ontwikkeling en uitvoering geïntegreerd  natuurbeheer. 
Als het terrein PAS-relevant is, zal de subsidie verhoogd worden, zie bijlage 1 bij het besluit van 14 juli 2017. Een terrein is PAS-relevant als de kritische depositiewaarde voor stikstof wordt overschreden voor een of meerdere natuurstreefbeelden voor Europees te beschermen habitats. 

Wanneer

Het is een jaarlijkse subsidie toegekend voor een periode van 6 jaar tenzij het NBP vóór het verstrijken van die periode opgeheven wordt. Wijzigingen aan het NBP kunnen eveneens aanleiding geven tot een wijziging van de subsidie.

Procedure

De aanvraag tot goedkeuring van het NBP geldt meteen als aanvraag van de subsidie. Jaarlijks maakt het Agentschap het bedrag over aan de beheerder na dat de beheerder een schuldvordering aan het Agentschap bezorgt.