Basissubsidie

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Basissubsidie

Wat?

Een jaarlijkse beheersubsidie voor het realiseren van natuurstreefbeelden.

Voor wie

Zowel natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen als besturen komen in aanmerking. 

Besturen kunnen deze beheersubsidie niet verkrijgen als het beheer op het terrein wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Als het beheer gedeeltelijk wordt uitgevoerd door het agentschap kan het bestuur een beheersubsidie verkrijgen voor het deel van het terrein dat door het bestuur wordt beheerd.

Voorwaarden

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type twee, drie of vier.

Bedrag

De subsidie varieert volgens de aard en oppervlakte van de natuurstreefbeelden.

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

Als het terrein PAS-relevant is, zal de subsidie verhoogd worden (zie tabel hieronder). Het agentschap beoordeelt of een terrein PAS-relevant is en doet dat aan de hand van de overschrijding van de kritische depositiewaarde voor stikstof voor een of meerdere natuurstreefbeelden van Europees te beschermen habitats.

Procedure

Het indienen van het natuurbeheerplan volstaat als aanvraag voor de subsidie. De benodigde data voor het berekenen van de subsidie kun je doorgeven aan Natuur en Bos via het rekenblad subsidies of via het sjabloon voor een geodatabase in ArcGIS of een geopackage in QGIS. Daarvoor is een handleiding beschikbaar.

De subsidie wordt toegekend voor 6 jaar. Telkens na de zesjaarlijkse evaluatie van het natuurbeheerplan wordt de subsidie voor de volgende 6 jaar toegekend.

De subsidies worden uitbetaald in drie gelijke schrijven tegen 15 april, 15 augustus en 15 december van elk jaar.

Hiervoor ontvang je jaarlijks drie schuldvorderingsformulieren, die je telkens minstens drie maanden voor deze betaaldata aan Natuur en Bos bezorgt.