VEN / IVON

Aanduiding van het VEN en IVON

Er zijn twee procedures voor de aanduiding van het VEN en het IVON: eentje volgens het Natuurdecreet en eentje volgens de regels van de ruimtelijke ordening. Op dit moment wordt enkel nog de procedure volgens de ruimtelijke ordening toegepast. De procedure volgens het Natuurdecreet werd éénmaal toegepast in de periode 2001-2003 voor de bulk van de afbakening van het VEN, waarvoor geen wijziging van de onderliggende bestemming nodig was. De totale oppervlakte VEN en IVON bedraagt op 1 januari 2009 87.073 ha, respectievelijk 1.529 ha.

Ruimtelijke ordening

Het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen werd intussen vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Deze plannen vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan, in dit geval het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dergelijke RUP kunnen worden opgemaakt door het gewest, door de provincie en door de gemeente. De afbakening van de gebieden van het VEN, de grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling, en van de natuurverwevingsgebieden zijn echter een gewestelijke bevoegdheid en gebeuren dus door gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De natuurverbindingsgebieden zijn een provinciale bevoegdheid.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat deze afbakeningen moeten verlopen via een meer geïntegreerde benadering waarbij landbouw, natuur en bos gelijktijdig ten opzichte van elkaar worden afgewogen. In overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen wordt een ruimtelijke visie opgesteld die op hoofdlijnen aangeeft wat de belangrijke structuren zijn: welke aaneengesloten gebieden blijven gevrijwaard voor landbouw, in welke beekvalleien is er ruimte voor natuurontwikkeling, enz. Deze ruimtelijke visie legt de krachtlijnen vast voor de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen die de bestemmingen op perceelsniveau vastleggen. Meer informatie vind je op de website van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Natuurdecreet

De Vlaamse Regering stelde op 19 juli 2002 een ontwerpafbakening van 86.900 ha VEN-gebied voorlopig vast.

Daarover werd een openbaar onderzoek georganiseerd in de periode 23/09 – 21/11/2003. De Minaraad verwerkte daarin 8968 bezwaarschriften. Uiteindelijk werd op 18 juli 2003 het VEN ter grootte van ongeveer 85.000 ha definitief vastgelegd. Ten opzichte van de ontwerpafbakening werd in het totaal circa 1.900 ha of 2% geschrapt. De belangrijkste voorbeelden van schrappingen zijn diverse strandzones langs de kust, de kleiputten van Niet-Terhagen en de omgeving van Blokkersdijk. Het militaire domein Vloethemveld, het golfterrein van De Haan, het natuurreservaat Orchis te Bornem, het Elzenbroekbos / Rupelmondse kreek te Kruibeke en het Groot Rietveld en het Paardenschor aan de Waaslandhaven te Beveren zijn de belangrijkste gebieden die volledig geschrapt werden.

Deze procedure werd nooit gebruikt voor de afbakening van natuurverwevingsgebied.

De procedure wordt beschreven in artikel 21 van het Natuurdecreet. Voor meer info, klik hier.

Natuurverbindingsgebieden

De afbakening en invulling van de natuurverbindingsgebieden is de verantwoordelijkheid van de provincies.