VEN / IVON

Koopplicht in het VEN

Eigenaars in het VEN kunnen eisen dat het Vlaamse Gewest hun onroerend goed verwerft (koopplicht) als de aanduiding als onderdeel van het VEN de waarde ervan ernstig vermindert of de bedrijfsvoering ernstig in het gedrang brengt. Dit betekent concreet dat door de aanduiding als VEN:

  1. ofwel de waarde van het goed daalt met meer dan 20%
  2. ofwel de bedrijfsvoering door de aanwijzing als VEN ernstig in het gedrang komt
  3. ofwel meer dan 20% van de landbouwgronden, die in gebruik zijn door een landbouwer in hoofdberoep, in het VEN ligt

De aanvraag moet wel binnen de periode van twee jaar na de definitieve afbakening als VEN of binnen twee jaar na de goedkeuring van een natuurrichtplan worden aangevraagd.

Het aanvraagdossier moet aangetekend worden ingediend bij de Vlaamse Grondenbank en bevat volgende stukken:

  1. de hypothecaire staat of een bewijs van eigendom van het registratiekantoor waaruit blijkt dat de eiser eigenaar is van het onroerend goed waarvan de aankoop wordt geëist
  2. een door de eiser ondertekende situatietekening op een kopie van het stratenplan met vermelding van de straatnaam of de gangbare plaatsnaam en een plan met de kadastrale gegevens, waaruit blijkt voor welke onroerende goederen de gedwongen aankoop wordt geëist
  3. de nodige bewijsstukken die aantonen dat door de aanduiding van het onroerend goed als VEN de waarde van het onroerend goed met meer dan 20% is verminderd of dat de bedrijfsvoering van het landbouwbedrijf ernstig in het gedrang is gekomen of dat meer dan 20 % van de gronden die de eiser gebruikt, gelegen zijn in VEN
  4. een verklaring op eer dat sinds het ogenblik van de eis tot aankoop door het Vlaamse Gewest van het betreffend onroerend goed geen enkele vergoeding werd aangevraagd of verkregen voor de verhoging van het waterpeil zo dit wel het geval is, de datum van de aanvraag, de naam; het adres van de instantie bij wie de vergoeding aangevraagd of verkregen werd

Binnen de 14 dagen na ontvangst van het aanvraagdossier zal de Vlaamse Grondenbank laten weten of de aanvraag volledig is. De Vlaamse Grondenbank onderzoekt binnen de 6 maanden vanaf deze kennisgeving of tot de gedwongen aankoop wordt overgegaan.

Als deze beslissing positief is, bepaalt de Vlaamse Grondenbank binnen de 4 maanden de aankoopprijs. Zij doet dit overeenkomstig de vergoedingsregels die gelden voor onteigeningen ten algemene nutte en zonder rekening te houden met waardevermindering door de aanduiding van het onroerend goed als VEN.

Bij betwisting over de prijs, kan door de eigenaar een vordering worden ingediend bij de bevoegde rechtbank.