VEN / IVON

Rechtszekerheid zonevreemde woningen en gebouwen in het VEN

De verbodsbepalingen van het VEN of van een eventueel toekomstig natuurrichtplan zijn niet van toepassing in zoverre ze op zich het vergunnen en de uitvoering van de vergunde werken en handelingen verhinderen waarvoor toepassing wordt gemaakt van de bepalingen van titel IV, hoofdstuk IV "Rechtszekerheid inzake vergunde woningen en gebouwen, die gelegen zijn buiten de geëigende bestemmingszone" of van artikel 195bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

De verbodsbepalingen van het VEN of van een eventueel toekomstig natuurrichtplan zijn niet van toepassing in zoverre ze op zich verhinderen dat voor een bedrijf, voor zover het een bestaande volgens het decreet van 18 juni 1985 betreffende de milieuvergunning vergunde inrichting betreft, gelegen op een bedrijfsperceel binnen het VEN of in de nabijheid ervan, toepassing wordt gemaakt van de bepalingen van artikel 43, § 6 tot § 11 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996.

Meer info

Het ‘decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening’ en het ‘decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996’ met al hun wijzigingen kun je terug vinden op de website www.ruimtelijkeordening.be onder het luik ‘wetgeving’.