Beheerplan

Afwijken/wijzigen van een beheerplan

Een bosbeheerplan wordt opgesteld voor een periode van 20 jaar. Het komt in de praktijk natuurlijk vaak voor dat na verloop van enkele jaren blijkt dat andere beheermaatregelen nodig zijn om de beheerdoelstellingen te halen of dat je sommige beheermaatregelen op een andere manier zou willen doen dan voorzien in het bosbeheerplan.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Je moet niets doen
  • Je kan via een korte procedure van 60 dagen een machtiging tot afwijking van het beheerplan bekomen 
  • Er is een wijziging van het beheerplan nodig via dezelfde procedure als voor de goedkeuring van het bosbeheerplan 

Voor het wijzigen van administratieve gegevens (adreswijziging, verandering eigendomstoestand, wijziging zakelijke of persoonlijke rechten) is er geen wijziging van het beheerplan nodig. Het beheerplan bindt de opeenvolgende bosbeheerders zolang het beheerplan niet gewijzigd wordt (BD art.43, §5). Deze informatie wordt gewoon bij het beheerplan gevoegd. Het beheerplan op zich blijft geldig en wordt overgenomen door de nieuwe bosbeheerder.

Flexibele uitvoering van het bosbeheerplan

Het ANB streeft naar een zo groot mogelijke flexibiliteit voor de bosbeheerder, zonder het bereiken van de beheerdoelstellingen in gevaar te brengen:

  • Het is toegelaten de geplande eindkappen uit te stellen tot het eind van de looptijd van het beheerplan, voor zover dit niet leidt tot groepering van kaalkappen binnen de drie jaar over een aaneengesloten oppervlakte groter dan de maximaal toegestane oppervlakte van een kaalkap.
  • Geplande dunningen kunnen uitgevoerd worden vanaf 1 september van het jaar x-1 tot 1 april van het jaar x+1.

Machtiging tot afwijking van het bosbeheerplan

Wanneer je als bosbeheerder één of enkele beheermaatregelen wenst uit te voeren die meer afwijken dan de toegestane marges en die niet voorzien zijn in het beheerplan, vraag je een voorafgaandelijke machtiging tot afwijking van het bosbeheerplan aan bij het ANB. Je kunt dit doen via brief of e-mail. Er is geen formulier voorzien.

Het Bosdecreet bepaalt dat het ANB binnen de dertig dagen na de mededeling/de aanvraag een ‘onderzoek op tegenspraak’ moet instellen en vervolgens beslist binnen de 60 dagen. Indien er geen beslissing is binnen 60 dagen, wordt het verzoek tot afwijking van het goedgekeurde beheerplan geacht te zijn ingewilligd (BD, art.44 , §2, 3de lid).

Het ANB zal onderzoeken of de gevraagde afwijking gevolgen heeft voor het behalen van de beheerdoelstellingen, zoals vastgelegd in het bosbeheerplan. Het is mogelijk dat de afwijking niet toegestaan wordt omdat er een wijziging van het beheerplan nodig is. Dan mag je de beheermaatregel niet uitvoeren, zolang er geen gewijzigd bosbeheerplan is goedgekeurd. Het is ook mogelijk dat het ANB wel een machtiging tot afwijking verleent, maar hierbij als voorwaarde oplegt dat je binnen een bepaalde periode een gewijzigd bosbeheerplan moet voorleggen.

Bij dringend noodzakelijke ingrepen die niet voorzien zijn in het goedgekeurde bosbeheerplan: de bosbeheerder kan de maatregel uitvoeren en onmiddellijk daarna dit melden aan het ANB samen met de motivering voor de dringende noodzakelijkheid.

Wijziging van het bosbeheerplan

Wanneer moet je een wijziging van het bosbeheerplan laten goedkeuren?

  • Je wilt bosbestanden (percelen ) toevoegen of weglaten uit het bosbeheerplan.
  • Je wilt de planning van de beheermaatregelen aanpassen zonder wijziging van de beheerdoelstellingen of het ANB heeft je naar aanleiding van een aanvraag tot afwijking van het beheerplan laten weten dat je een gewijzigd beheerplan moet indienen.

Alleen de gewijzigde gegevens moeten worden ingediend, met verwijzing naar de plaats in het oude beheerplan waar deze gegevens moeten toegevoegd of vervangen worden.

Het ANB meldt bij de ontvangstmelding of het nodig is een nieuwe consultatieronde te organiseren (enkel bij uitgebreid bosbeheerplan).

Bij de ontvangstmelding beoordeelt het ANB ook of de wijzigingen impact hebben op de beheerdoelstellingen. Indien de beheerdoelstellingen door de aangevraagde wijzigingen veranderen, dan is de gevraagde wijziging onontvankelijk en wordt er aan de indiener gemeld dat een volledig nieuw bosbeheerplan moet worden ingediend.

De procedure voor de goedkeuring van de wijzigingen is verder dezelfde als bij het indienen van een nieuw beheerplan. Bij niet omvangrijke wijzigingen wordt er wel naar gestreefd de wijzigingen zo snel mogelijk goed te keuren en dus niet de behandelingstermijn van 6 maanden volledig te benutten.