Beheerplan

Procedure voor goedkeuring van een bosbeheerplan

Na een voorafgaand overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos dien je een officieel ontwerp-bosbeheerplan in.

Voorafgaand overleg

Voor je het bosbeheerplan opstelt, kun je het best eerst contact opnemen met een van onze aanspreekpunten.

De bevoegde ambtenaar kan dan met jou volgende zaken bespreken:

  • informatie m.b.t. overlappende procedures Natuurdecreet
  • bespreking bestandsindeling
  • bij uitgebreid bosbeheerplan: bespreking van aantal metingen en te volgen methodiek
  • overlopen beheerdoelstellingen

Officiële procedure

1. Indienen

Je dient het ontwerp-bosbeheerplan in bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos van de provincie waarin het bos gelegen is. Voor gezamenlijke beheerplannen dient de gevolmachtigde of de erkende bosgroep het beheerplan in jouw naam in.

2. Ontvangstmelding

Binnen één maand nadat je het bosbeheerplan hebt ingediend, krijg je van het ANB een ontvangstmelding. Als je ontwerpbeheerplan niet volledig is, krijg je een brief met de melding welke gegevens ontbreken.

3. Consultatie bij de bevolking

De verplichte consultatieronde geldt enkel voor uitgebreide bosbeheerplannen.

De consultatieronde van het ontwerp-beheerplan moet binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangstmelding aangekondigd worden in minstens één regionale krant. Tijdens deze periode van consultatie (30 dagen) moet het ontwerp-beheerplan ter inzage gelegd worden bij het ANB of bij de bosgroep. Voor grotere projecten is het aangewezen dat ook op de milieudienst van de gemeente een ontwerp-beheerplan ter inzage ligt.
In de consultatie-aankondiging moeten minstens volgende gegevens vermeld worden:

  • de plaats (en openingsuren) waar het ontwerp-beheerplan kan ingekeken worden
  • de begin- en einddatum van de consultatieperiode
  • een korte omschrijving van het onderwerp van het ontwerp-beheerplan en van de beheerdoelstellingen voor het boscomplex
  • de mededeling dat gedurende die periode opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk aan het ANB kunnen worden gericht (of indien betrokken partij, aan de bosgroep)

Na afloop van de periode van consultatie zal het ANB of de bosgroep instaan voor de inzameling van alle opmerkingen en bezwaren op de locaties waar het ontwerp-beheerplan kon ingekeken worden. Samen met een bewijs van de aankondiging worden deze vervolgens naar de indiener van het ontwerp-beheerplan gestuurd met het verzoek om de opmerkingen te verwerken en het ontwerp-beheerplan en een verslag van de consultatieronde binnen een termijn van 30 dagen opnieuw in te dienen bij het ANB. Het verslag vermeldt waarom en op welke wijze al dan niet rekening werd gehouden met de ingediende opmerkingen of bezwaren.

4. Registratie

Beperkt bosbeheerplan: het registratienummer wordt toegekend zodra het ontwerp-bosbeheerplan volledig is.

Uitgebreid bosbeheerplan: het registratienummer wordt toegekend na ontvangst van het na de consultatie aangepaste bosbeheerplan.

5. Goedkeuring of opgelegde aanpassingen

Het ANB zal contact opnemen voor een terreinbezoek. Binnen zes maanden na de toekenning van het registratienummer keurt het ANB het ontwerpbeheerplan goed of bezorgt het je een lijst van aan te brengen wijzigingen. In dat geval heb je opnieuw zes maanden de tijd om het bosbeheerplan aan te passen. Na ontvangst van dat aangepaste beheerplan zal het ANB het nieuwe beheerplan definitief goedkeuren of afkeuren.

Dien je binnen die termijn van zes maanden helemaal geen aangepast plan in of oordeelt het ANB dat de voorgestelde aanpassingen niet voldoen, dan wordt je per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de afkeuring. Je krijgt zes maanden de tijd om een nieuw ontwerpbeheerplan in te dienen dat wel aan de bezwaren tegemoetkomt.