Beheerplan

Het nieuwe Natuurbeheerplan

Naar één natuurbeheerplan

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakt werk van de integratie van het Bosdecreet en het Natuurdecreet. In een eerste fase werd via het decreet van 9 mei 2014 "tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos" de basis gelegd voor het nieuwe natuurbeheerplan en voor het Vlaams instandhoudingsbeleid (Natura 2000-programma, de managementplannen Natura 2000 en de soortenbeschermingsprogramma’s).

De bepalingen uit dit decreet over het natuurbeheerplan worden pas van kracht wanneer ze verder uitgewerkt zijn in Besluiten van de Vlaamse regering (BVR):

  • BVR criteria geïntegreerd natuurbeheer: legt de criteria vast waaraan het beheer in een natuurbeheerplan moet voldoen.
  • BVR natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten: legt de inhoud van het natuurbeheerplan vast en ook de procedure voor de opmaak, goedkeuring en opvolging van het natuurbeheerplan en de erkenning als natuurreservaat. Dat besluit omvat eveneens bepalingen om de opmaak mogelijk te maken van één geïntegreerd beheersplan, waarin de beheerdoelstellingen vanuit onroerend erfgoed en natuurbehoud op elkaar afgestemd worden.
  • BVR subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer: legt de subsidies vast voor beheermaatregelen voor de realisatie van de natuurstreefbeelden, subsidies voor investeringen, aankoopsubsidies, subsidies in functie van de openstelling van terreinen, subsidies voor de opmaak van een natuurbeheerplan.

Deze drie besluiten zijn in behandeling bij de Vlaamse regering, de inwerkingtreding wordt op korte termijn verwacht.

Wanneer deze nieuwe regelgeving van kracht wordt, zal het beheer van natuurterreinen geregeld worden met één instrument: het natuurbeheerplan.

De grote voordelen van dit natuurbeheerplan zijn:

  • Verschillende terreintypes (bos, heide, grasland, moeras, park, bermen, bomenrijen…) kunnen opgenomen worden in het natuurbeheerplan. Verschillende eigenaars en eigenaarscategorieën en verschillende ambities zullen dan in één beheerplan kunnen gecombineerd worden. Maar een beheerplan met één terreintype, één eigenaar en/of één ambitie blijft ook kunnen.
  • Alle terreinbeheerders kunnen natuurbeheerplannen opmaken, aan natuurbeheer doen, volgens eenzelfde systeem en krijgen dezelfde kansen. Zowel openbare besturen als privé-eigenaars kunnen alle soorten natuurlijke vegetaties in een natuurbeheerplan opnemen. Erkende terreinbeherende natuurverenigingen kunnen ook zones beheren zonder reservaatstatuut.
  • Vereenvoudigde en gerichte inventarisaties afgestemd op het gebied, de beheerdoelstellingen en het ambitieniveau van de beheerder.
  • Aandacht voor flexibiliteit, minder administratie: de beheerder kan afwijken van beheermaatregelen, zolang de realisatie van de in het natuurbeheerplan goedgekeurde beheerdoelstellingen niet in het gedrang komt en deze wijziging geen gevolg heeft voor derden.
  • De opvolging (monitoring) gebeurt ter ondersteuning van het beheer, om de beheermaatregelen of -doelstellingen bij te kunnen sturen waar nodig.
  • Een hoger ambitieniveau zal ondersteund worden door meer en gerichte subsidiemogelijkheden.

Lees meer: