Beheerplan

Erkende terreinbeherende vereniging

Een erkenning als terreinbeherende natuurvereniging is noodzakelijk om subsidies van de overheid te kunnen krijgen voor het verwerven van gronden. Ze is dus niet nodig voor de erkenning van natuurreservaten op zich!

 

Het besluit over de erkenning voorziet drie niveaus van erkenning:

  • Gewestelijke erkende terreinbeherende natuurvereniging
  • Provinciale erkende terreinbeherende natuurvereniging
  • Regionale erkende terreinbeherende natuurvereniging

Het verschil tussen de drie niveaus hangt samen met het werkingsgebied van de vereniging.

Om een erkenning te krijgen, moet een vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet ze onder andere natuurbescherming en beheer van natuurgebieden als een duidelijke doelstelling in haar statuten opgenomen hebben, een vzw-statuut hebben en beschikken over een permanent secretariaat, dat minstens gedurende 20 uur per week bemand is.

De voornaamste voorwaarde is echter dat ze al gedurende minstens 9 jaar een erkend natuurreservaat moet beheren. Afhankelijk van de grootte van haar werking moet ze ook een minimum aantal erkende natuurreservaten beheren.

Eenmaal de vereniging erkend is, kan ze beroep doen op aankoopsubsidies, mits indienen van een jaarprogramma en het voorleggen van de nodige bewijsstukken van aankopen.

Meer details zijn te vinden in het Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003.