Overgangsperiode naar de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving: hoe een beheerplan opstellen?

Overgangsperiode naar de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving: hoe een beheerplan opstellen?

In deze overgangsperiode stimuleert het ANB terreinbeheerders om al zoveel mogelijk te werken volgens de nieuwe filosofie van geïntegreerd natuurbeheer. Je bent op dit moment niet verplicht, maar het biedt uiteraard voordelen om je beheerplan al volgens de nieuwe regelgeving op te maken.

Optie 1: vorm en inhoud conform de nieuwe regelgeving

Je kunt nu al starten met de opmaak van het natuurbeheerplan. Dit duurt voor natuurbeheerplannen van type 2 tot 4 gemiddeld twee jaar. Het ANB biedt tijdens de periode van opmaak hiervoor de nodige ondersteuning. Neem hiervoor contact op met het aanspreekpunt voor beheerplannen uit jouw provincie.

De inwerkingtreding van de nieuwe regeling wordt op korte termijn verwacht. Pas vanaf de effectieve inwerking kan het natuurbeheerplan officieel goedgekeurd worden.

Als het nieuwe beheerplan klaar is vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling én het gaat over bos of erkend natuurreservaat, dan kan het beheerplan alsnog volgens de huidige procedures goedgekeurd worden. Ook de huidige subsidieregeling blijft dan van kracht.

Optie 2: vorm en inhoud conform de huidige regelgeving

Zolang de nieuwe regelgeving van de natuurbeheerplannen niet effectief van kracht is, kun je kiezen om toch nog een beheerplan op te stellen volgens de huidige regelgeving. Dat geldt voor alle huidige types beheerplannen: beperkte bosbeheerplannen, uitgebreide bosbeheerplannen, beheerplannen voor erkende en Vlaamse natuurreservaten, beheerplannen voor bosreservaten.

Wanneer je in je natuurterrein Europese natuurdoelen (IHD's) wil realiseren is bijkomend volgende informatie nodig:

  • inventarisatie:
    • een kaart met aanduiding waar welk Europees te beschermen habitat actueel aanwezig is
    • beoordeling van de staat van instandhouding van de op de kaart aangeduide habitats. Daarvoor kunnen de fiches voor kwaliteitsbeoordeling gebruikt worden
  • Natuurstreefbeelden: een kaart met aanduiding van de zones met natuurstreefbeeld (vegetaties, leefgebied van soorten, procesgestuurde natuur)
  • Beheermaatregelen: op basis van de inventarisatiegegevens bepalen welke maatregelen moeten genomen worden om het Europees te beschermen habitat of het leefgebied van een Europees te beschermen soort in een goede lokale stand van instandhouding te houden en/of te brengen.

Optie 3: wachten op de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving

Pas na de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten zal er volledige duidelijkheid kunnen gegeven worden over de nieuwe subsidieregeling. Daarom is het begrijpelijk en aanvaardbaar dat je als beheerder daarop wil wachten voor je aan een nieuw beheerplan begint.