Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

De beheerder van het terrein kan een gemotiveerd beroep instellen bij de minister binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de volgende beslissingen van het ANB:

 • de beslissing over deel 1 Verkenning
 • de afkeuring van het natuurbeheerplan
 • de voorwaarden opgelegd bij de goedkeuring van het natuurbeheerplan
 • de afkeuring van een vraag tot wijziging van het natuurbeheerplan door de beheerder
 • de door het ANB opgelegde wijziging van het natuurbeheerplan naar aanleiding van de 6-jaarlijkse evaluatie.
 • de opheffing van het natuurbeheerplan op initiatief van het ANB
 • de weigering tot opheffing van het natuurbeheerplan op vraag van de beheerder

De minister vraagt het advies aan de adviesinstantie. De adviesinstantie geeft advies aan de minister binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het dossier. Als er binnen die termijn geen advies is verleend kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

De minister neemt een gemotiveerde beslissing binnen 60 kalenderdagen na de ontvangst van het ontvankelijk beroep.

Het beroep schorst de beslissing niet.

Hoe dien ik een beroep in?

Alleen de beheerder of zijn gevolmachtigde kan een beroep indienen.

Het beroep:

 • vermeldt de naam, de woonplaats en de hoedanigheid van de indiener
 • wordt ondertekend door de indiener
 • bevat een duidelijke verwijzing naar beslissing waartegen in beroep gegaan wordt (datum en titel van het besluit, ondertekenaar van het besluit en indien van toepassing het dossiernummer).
 • bevat een omschrijving van de ingeroepen argumenten

Het beroep moet aangetekend verzonden worden naar :

 • Agentschap voor Natuur en Bos
  AVES – beroepen
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
   

De adviesinstantie

De adviesinstantie geeft advies aan de minister over de beroepen en ook over de overname van het beheer door het ANB.

De adviesinstantie is samengesteld uit vijf onafhankelijke deskundigen op het gebied van natuurbeheer en Europese natuurdoelen. Er zijn vijf effectieve leden en vijf plaatsvervangende leden. Het ANB is belast met het secretariaat van de adviesinstantie.

De leden worden voor een periode van vijf jaar benoemd door de minister op voorstel van het ANB en na advies van de Mina-Raad.

De adviesinstantie kan een expert uitnodigen, de expert is niet stemgerechtigd.