Veel voorkomende vragen bij inzien van natuurbeheerplannen

Veel voorkomende vragen bij inzien van natuurbeheerplannen


Wat betekent een natuurbeheerplan type twee, drie of vier?

Algemene info over het natuurbeheerplan, de 4 types en de terreinen waarvoor een beheerplan kan opgesteld worden vind je hier.

Waarvoor dient de publieke consultatie?

De publieke consultatie is bedoeld om omwonenden en belanghebbenden de kans te geven opmerkingen en bezwaren te formuleren bij het ontwerp-beheerplan.

De indiener van het natuurbeheerplan krijgt hierdoor meer informatie over de wensen en bezorgdheden van de omwonenden en gebruikers en kan waar mogelijk het ontwerp-beheerplan nog aanpassen.

Hoe de verdere goedkeuringsprocedure verloopt na het beëindigen van de consultatieronde vind je hier.

Wat gebeurt er met mijn opmerkingen of bezwaren?

Natuur en Bos bezorgt na het afsluiten van de consultatieperiode een kopie van de ingediende opmerkingen en bezwaren aan de indiener van het natuurbeheerplan. De indiener past het ontwerp van natuurbeheerplan zo nodig aan en voegt er een verslag van de consultatie- en adviesronde aan toe. In dat verslag vermeldt de indiener op welke manier en waarom er al dan niet rekening gehouden wordt met de opmerkingen en bezwaren vanuit de publieke consultatie. Tegelijk verwerkt de indiener ook de adviezen van de verschillende adviesverlenende instanties.

Bij de goedkeuring van het natuurbeheerplan wordt het verslag van de consultatie- en adviesronde als bijlage bij het natuurbeheerplan gevoegd.

Indieners van opmerkingen of bezwaren krijgen geen individueel antwoord. Na de goedkeuring kan iedereen die dat wenst het natuurbeheerplan inclusief het verslag van de consultatie- en adviesronde inkijken of opvragen bij Natuur en Bos.

Welke gevolgen heeft een natuurbeheerplan op de omliggende percelen?

De goedkeuring van een natuurbeheerplan heeft geen enkele beperking op het beheer van de omliggende percelen tot gevolg.

Als er voor een of meerdere omliggende percelen al een goedgekeurd beheerplan loopt, blijft dat gewoon geldig.

Welke gevolgen zijn er als mijn perceel ligt in het ruimer globaal kader van een natuurbeheerplan?

De ligging in het ruimer globaal kader heeft geen enkel gevolg voor het huidige grondgebruik en legt geen bijkomende beperkingen op. De beheermaatregelen in het natuurbeheerplan gelden enkel voor de effectief deelnemende percelen, die al in eigendom of beheer van de indiener van het beheerplan zijn. Alle bestaande rechten op gronden in eigendom of verpacht aan landbouwers blijven behouden.

De ecologische visie voor de percelen die niet in beheer zijn van de indiener van het beheerplan betreft enkel een mogelijke toekomstvisie, die slechts zou kunnen gerealiseerd worden na aankoop, beheeroverdracht of vrijwillige toetreding van de beheerder van het perceel tot het natuurbeheerplan.

De ligging in het ruimer globaal kader kan wijzen op interesse van de indiener van het beheerplan om bijkomende percelen in beheer te nemen. De goedkeuring van het natuurbeheerplan inclusief het ruimer globaal kader heeft echter geen enkele juridisch gevolg op de toepassing van alle regelgeving rond pacht, aankoop, onteigening enz.

Als je dat wenst, en je de beheervisie van het natuurbeheerplan wil volgen, kan je zelf met je perceel toetreden tot het natuurbeheerplan volgens de beperkte procedure. Je neem hiervoor best contact op met de indiener van het natuurbeheerplan, die uiteraard akkoord moet zijn met de toetreding.

Een tweede gevolg, maar enkel van toepassing voor het ruimer globaal kader van een natuurbeheerplan type 4 (erkend natuurreservaat), betreft aankoopsubsidies. Als je je perceel verkoopt aan de beheerder van het terrein waarvoor het beheerplan is opgesteld

dan kan de koper aankoopsubsidies krijgen, op voorwaarde dat aan alle andere subsidievoorwaarden voldaan wordt, o.m. een positieve doelmatigheidstoets. Ook een andere beheerder, die op een andere plaats al een natuurbeheerplan type 4 heeft kan deze aankoopsubsidie bekomen.

Meer info over de betekenis van het globaal kader vind je hier.

Welke gevolgen heeft een natuurbeheerplan op het recht van voorkoop?

De goedkeuring van het natuurbeheerplan heeft geen enkele invloed op het voorkooprecht voor de Vlaamse Grondenbank en voor de erkende terreinbeherende verenigingen.

Het voorkooprecht in de uitbreidingszone een erkend natuurreservaat blijft enkel bestaan in de natuurreservaten erkend voor 17/07/2014 en niet gelegen in SBZ. Meer info over recht van voorkoop vind je hier.