Veel voorkomende vragen bij inzien van natuurbeheerplannen

Veel voorkomende vragen bij inzien van natuurbeheerplannen


Wat betekent een natuurbeheerplan type twee, drie of vier?

Algemene info over het natuurbeheerplan, de 4 types en de terreinen waarvoor een beheerplan kan opgesteld worden vind je hier.

Waarvoor dient de publieke consultatie?

De publieke consultatie is bedoeld om omwonenden en belanghebbenden de kans te geven opmerkingen en bezwaren te formuleren bij het ontwerp-beheerplan.

De indiener van het natuurbeheerplan krijgt hierdoor meer informatie over de wensen en bezorgdheden van de omwonenden en gebruikers en kan waar mogelijk het ontwerp-beheerplan nog aanpassen.

Hoe de verdere goedkeuringsprocedure verloopt na het beëindigen van de consultatieronde vind je hier.

Welke gevolgen heeft een natuurbeheerplan op de omliggende percelen?

De goedkeuring van een natuurbeheerplan heeft geen enkele beperking op het beheer van de omliggende percelen tot gevolg.

Als er voor een of meerdere omliggende percelen al een goedgekeurd beheerplan loopt, blijft dat gewoon geldig.

Welke gevolgen zijn er als mijn perceel ligt in het ruimer globaal kader van een natuurbeheerplan?

Als je dat wenst, en je de beheervisie van het natuurbeheerplan wil volgen, kan je zelf met je perceel toetreden tot het natuurbeheerplan volgens de beperkte procedure. Je neem hiervoor best contact op met de indiener van het natuurbeheerplan, die uiteraard akkoord moet zijn met de toetreding.

Een tweede gevolg, maar enkel van toepassing voor het ruimer globaal kader van een natuurbeheerplan type 4 (erkend natuurreservaat), betreft aankoopsubsidies. Als je je perceel verkoopt aan de beheerder van het terrein waarvoor het beheerplan is opgesteld

dan kan de koper aankoopsubsidies krijgen, op voorwaarde dat aan alle andere subsidievoorwaarden voldaan wordt, o.m. een positieve doelmatigheidstoets. Ook een andere beheerder, die op een andere plaats al een natuurbeheerplan type 4 heeft kan deze aankoopsubsidie bekomen.

Meer info over de betekenis van het globaal kader vind je hier.

Welke gevolgen heeft een natuurbeheerplan op het recht van voorkoop?

De goedkeuring van het natuurbeheerplan heeft geen enkele invloed op het voorkooprecht voor de Vlaamse Grondenbank en voor de erkende terreinbeherende verenigingen.

Het voorkooprecht in de uitbreidingszone een erkend natuurreservaat blijft enkel bestaan in de natuurreservaten erkend voor 17/07/2014 en niet gelegen in SBZ. Meer info over recht van voorkoop vind je hier.