Bosbeheerplan en beheerplan van een erkend natuurreservaat

Bosbeheerplan en beheerplan van een erkend natuurreservaat

Wat met ingediende maar nog niet behandelde aanvragen?

De ontwerp-beheerplannen voor bossen of natuurreservaten, die vóór 28 oktober 2017 ter goedkeuring zijn ingediend, kunnen nog behandeld worden met toepassing van de oude regeling. De indiener kan er zelf voor kiezen het ontwerp-beheerplan te herroepen en opnieuw in te dienen als een natuurbeheerplan.

De lopende aanvragen voor erkenning als natuurreservaat en als bosreservaat die werden ingediend vóór 28 oktober 2017 worden nog behandeld volgens de oude regelgeving. Voor deze erkende natuurreservaten neemt de minister een beslissing uiterlijk op 28 oktober 2019.

Procedure voor de omzetting naar een natuurbeheerplan

Artikel 107 van het Decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos (wijzigingsdecreet), voorziet een eenvoudige procedure om met minimale inspanning de nog lopende bosbeheerplannen en beheerplannen van erkende natuurreservaten om te zetten naar een natuurbeheerplan.

De procedure samengevat:

 • Het ANB bezorgt aan de beheerder een brief (‘evaluatieverslag’ ), met daarin een beoordeling of er na toetsing aan o.m. de nieuwe regelgeving rond natuurbeheerplannen en programma’s en plannen voor de realisatie van Europese natuurdoelen, wijzigingen of aanvullingen nodig zijn om het beheerplan om te zetten naar een natuurbeheerplan.
 • Indien geen aanvullingen of wijzigingen nodig zijn, dan wordt het beheerplan vanaf ontvangst van het evaluatieverslag als een natuurbeheerplan beschouwd en dit voor de resterende looptijd.
 • Indien er wel aanvullingen of wijzigingen nodig zijn:
  • De beheerder heeft zes maanden na ontvangst van het evaluatieverslag de tijd om de aanpassingen of aanvullingen te doen.
  • Vervolgens beslist het ANB binnen zes maanden over de goedkeuring van het aangepaste beheerplan
  • Er moet geen publieke consultatie of adviesronde gebeuren
  • Vanaf de beslissing van het ANB is het oorspronkelijke beheerplan niet meer geldig en wordt een natuurbeheerplan inclusief de aanvullingen of wijzigingen goedgekeurd voor de resterende looptijd.
  • De beheerder kan beroep aantekenen tegen de beslissing.

Het ANB zal de beheerders stimuleren om maximaal van deze eenvoudige procedure gebruik te maken, eerder dan een volledig nieuw natuurbeheerplan op te stellen. De beheerder kan echter vrij beslissen om toch een volledig nieuw natuurbeheerplan op te stellen en de opheffing van het nog lopende beheerplan te vragen.

Zolang de beheerder geen evaluatieverslag van het ANB ontvangen heeft, blijft het oorspronkelijke beheerplan gelden, inclusief de oude subsidieregeling.

Welke acties moeten concreet worden ondernomen in de omzettingsprocedure?

A. Het ANB

Voor de omzetting van alle bestaande beheerplannen naar natuurbeheerplannen, werkt het ANB momenteel een plan van aanpak uit rond de ‘evaluatieverslagen van bestaande beheerplannen’.

B. De terreinbeheerder (eventueel via de bosgroep)

De beheerder moet na het van kracht worden van de regelgeving zelf geen initiatief nemen en wacht bij voorkeur op de ontvangst van het evaluatieverslag.

Het ANB zal via het evaluatieverslag zoveel mogelijk zelf de nodige informatie bezorgen voor de omzetting, zodat de inspanning van de beheerder beperkt blijft.

Na ontvangst van het evaluatieverslag beoordeelt de beheerder of hij akkoord is met het voorstel van het ANB. Indien nodig werkt hij het natuurbeheerplan bij.

Opgelet : Wijzigingen of uitbreidingen aan het beheerplan die los staan van het evaluatieverslag kunnen niet goedgekeurd worden via de eenvoudige procedure van art. 107.

Welke bijkomende informatie is er nodig voor de omzetting naar een natuurbeheerplan?

De nodige bijkomende elementen worden maximaal voorbereid door het ANB.

 • ambitieniveaukaart (type twee, drie of vier)
 • natuurstreefbeelden: kaart, tabel en GIS-laag
 • opvolgingsplan (zie code goede praktijk beheermonitoring)
 • bijgewerkte beheermaatregelen: aanvullen indien geldigheidsduur aangepast of wijziging indien ander natuurstreefbeeld
 • gegevens voor subsidies:
  • beheersubsidie
  • openstelling
  • omzetting naar natuurbeheerplan

Welke tijdspanne wordt haalbaar geacht?

 • In art. 107 wordt bepaald dat de omzetting moet gebeuren binnen vier jaar voor terreinen gelegen in een speciale beschermingszone (SBZ) en daarbuiten binnen zes jaar.
 • Indicatieve planning van de omzettingen:
   
  Jaar 1 bosbeheerplannen van voor 2003 in SBZ en VEN
  beperkte bosbeheerplannen in SBZ en VEN
  Jaar 1 beperkte bosbeheerplannen buiten SBZ en VEN
  Jaar 1-4 in de SBZ: uitgebreide bosbeheerplannen en beheerplannen van erkende en Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten en domeinbossen
  Jaar 4-6 buiten de SBZ: uitgebreide bosbeheerplannen en beheerplannen van erkende natuurreservaten, bosreservaten en domeinbossen


Wat met natuurreservaten, erkend of aangewezen vóór 28 oktober 2017?

De terreinen die  erkend of aangewezen zijn als natuurreservaat of als bosreservaat vóór 28 oktober 2017 worden geacht erkend te zijn als natuurreservaat volgens de nieuwe regeling. (Art. 106, §1, wijzigingsdecreet).

Het is voor deze terreinen dus niet nodig om bij de omzetting van het oude beheerplan naar een natuurbeheerplan aan te tonen dat voldaan wordt aan het toetsingskader voor de Vlaamse natuurreservaten.

Meer info over de uitbreidingszone en over de wijzigingen aan het recht van voorkoop vind je in deze nota.


Wat met de fiscale voordelen gekoppeld aan het Bosdecreet ?

De fiscale voordelen gekoppeld aan het Bosdecreet en aan de ligging in het VEN worden opgeheven twee jaar na het van kracht worden van het Decreet  van 22 december 2017 betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen, dat is dus op 9 juni 2020.

Het gaat concreet over de volgende vrijstellingen:

 • De vrijstelling van onroerende voorheffing  voor erkende en aangewezen bosreservaten;
 • De vrijstelling van erfbelasting voor onroerende goederen gelegen in het VEN;
 • De vrijstelling van erfbelasting voor onroerende goederen waarvoor een uitgebreid bosbeheerplan geldt.

Na de omzetting van het bosbeheerplan of het beheerplan van een bosreservaat naar een natuurbeheerplan, gelden de fiscale voordelen volgens de nieuwe regeling.