Soortenbescherming

Andere initiatieven in verband met soortenbescherming

Er bestaan nog andere initiatieven, naast de officiële soortenbeschermingsprogramma’s, die tot doel hebben om soorten in Vlaanderen te beschermen. Hieronder vallen plannen die op basis van Europese regelgeving dienen opgesteld te worden, zoals het palingbeheersplan, maar ook plannen die in opdracht van ANB worden opgesteld met het oog op een betere soortbescherming. Op basis van die plannen kan dan gerichter actie ondernomen worden op het terrein om de soort te beschermen. Naast de soortbeschermingsplannen opgesteld in opdracht van ANB, worden ook op provinciaal of gemeentelijk niveau of door terreinbeherende verenigingen soortbeschermingsplannen opgesteld.