Soortenbescherming

Is of zijn er één of meerdere paraplusoort(en) of meelifter(s) waargenomen?

In de Antwerpse haven komen 51 havenspecifieke beschermde soorten en 39 niet-havenspecifieke beschermde soorten voor. Er werden 14 soorten  geselecteerd uit de ruimere groep van 90 beschermde soorten omdat de behoudmaatregelen voor deze soorten meteen ook de instandhouding van de overige 76 beschermde soorten afdekken. We noemen ze paraplusoorten.

De oppervlakte nodig voor het behalen van de kwantitatieve en kwalitatieve natuurdoelen van de 14 paraplusoorten kunnen gehaald worden binnen het netwerk van ecologische infrastructuur. Deze doelen zijn – voor zover het Europees beschermde soorten betreft – afgestemd op de instandhoudingsdoelstellingen die opgemaakt werden voor de desbetreffende speciale beschermingszones.  

Bekijk hieronder de paraplusoorten. 

Blauwborst


De blauwborst heeft niet enkel een opvallend verenkleed ook uitbundig zingen kan hij als de beste. Hij broedt voornamelijk in rietlanden en brede rietkragen. Meer dan 5% van de Vlaamse populatie leeft in de haven van Antwerpen.  Meer info: download de pdf blauwborst (pdf - 6 MB).

Bruin blauwtje


Deze vlinder komt vooral voor in de duinen, langs grote rivieren en op industrieterreinen. Een soort dus die haar gading vindt in de haven van Antwerpen. Meer info: download de pdf bruin blauwtje bruin blauwtje (pdf - 6MB)

Bruine kiekendief


Riet en natte ruige natuur zijn het geliefkoosde leefgebied van deze imposante roofvogel. De Antwerpse haven is één van zijn belangrijkste broedgebieden. Meer info:download de pdf bruine kiekendief (pdf - 7 MB)

Gierzwaluw


Deze soort broedt voornamelijk in holtes van gebouwen. In en rond de stad Antwerpen leven verschillende kolonies. De haven is in vogelvlucht niet ver, ze broeden er in opslagloodsen.  Meer info: download de pdf gierzwaluw (pdf - 3,5 MB)

Groenknolorchis


In 2007 werd van deze zeldzame wilde orchidee een site in de haven ontdekt waar maar liefst 150 exemplaren staan. Een zeer bijzondere ontdekking als je weet dat deze orchidee voorheen enkel in de Kempen werd gesignaleerd. Meer info: download de pdf groenknolorchis (pdf - 6 MB)

Huiszwaluw


De huiszwaluw is een vogel die veel voorkomt in Vlaanderen, nochtans is de populatie de laatste 30 jaar sterk afgenomen. Ze metselen hun moddernesten in kolonies hoog onder een uitstekende rand aan de buitenkant van fabrieksgebouwen of bruggen. Het materiaal voor de nesten zoeken ze liefst vlakbij. De nabijheid van kwalitatief materiaal is een vereiste voor het broedsucces van deze vogel. Meer info: download de pdf huiszwaluw (pdf - 3,7 MB)

Meervleermuis


Windturbines, versnippering van het leefgebied, mindere waterkwaliteit , lichtpolutie zijn bedreigingen waarmee onder andere deze vleermuis in de haven te kampen heeft. Een aantal eenvoudige maatregelen bieden vaak soelaas voor een duurzaam behoud.Meer info: download de pdf meervleermuis (pdf - 11,8 MB)

Moeraswespenorchis


Nieuwe exemplaren van deze zeldzame orchidee duiken vooral op in de havengebieden op de opgespoten terreinen. Bij het inrichten van een bedrijfsterrein in de buurt van groeiplaats van de moeraswespenorchis kan bijvoorbeeld extra aandacht besteed worden aan het op peil houden van het grondwaterpeil en de waterhuishouding. Meer info: download de pdf moeraswespenorchis (pdf - 6,1 MB)

Oeverzwaluw


Grote bouwwerven zoals het Deurganckdok en zanddepots met steile wanden zoals langs de A12 herbergen grote aantallen oeverzwaluw. Ook de andere bouwwerven zijn vaak een geschikte locatie om te broeden. Werfleiders en aannemers hierop duiden kan al veel opbrengen. Ook wordt de mogelijkheid om permanente broedgelegenheid voor oeverzwaluw te voorzien onder de loep genomen. Meer info: download de pdf oeverzwaluw (pdf - 3,8 MB)

Rugstreeppad


Je herkent deze pad aan een gele lijn op de rug. De haven is momenteel één van de belangrijkste vindplaatsen voor de soort dat komt door de aanwezigheid van open zandige terreinen. Versnippering van de leefgebieden is een groot gevaar voor deze soort. Het aanleggen van verbindingszones en aangepaste infrastructuur zoals bijvoorbeeld ecotunnels maakt het mogelijk dat de dieren zich kunnen verplaatsen tussen de verschillenden leefgebieden. Meer info: download de pdf rugstreeppad (pdf - 12 MB)

Slechtvalk


Deze tot de verbeelding sprekende roofvogel broedt vaak in hoogspanningsmasten en schoorstenen, een surrogaat voor rotswanden en kliffen. Er broeden slechts een aantal paren slechtvalken in de Antwerpse haven, allemaal in nestkasten. Plassen met watervogels behoren tot het favoriete jaaggebied. Meer info: download de pdf slechtvalk (pdf - 2,8 MB)

Visdief


Visdiefjes doen hun naam eer aan. Vliegensvlug grijpen ze kleine vis uit het water door loodrecht naar beneden te duiken en met de buit direct weer op te vliegen. Visdiefjes broeden bij voorkeur in kolonie op kale eilandjes die moeilijk bereikbaar zijn voor predatoren. Gebrek aan nestgelegenheid en een beperkt voedselaanbod zijn de voornaamste bedreiging van deze soort.  Meer info download de pdf visdief (pdf - 1,6 MB)

Wit bosvogeltje

In het havengebied is slechts één groeiplaats van Wit bosvogeltje bekend. Deze orchidee wordt in België met uitsterven bedreigd en is in Nederland waarschijnlijk al uitgestorven. Een aangepast maai beheer kan een concrete maatregel zijn om de soort in stand te houden. Meer info: download de pdf wit bosvogeltje (pdf - 4,1 MB)

Zwartkopmeeuw


Voor deze zeldzame meeuw is de haven een belangrijke broedplaats. Een van de grootste bedreigingen is dat ze gaan broeden op plaatsen waar dat niet gewenst is. Het inrichten van een permanente broedplaats is het streefdoel.Meer info: download de pdf zwartkopmeeuw (pdf - 3,5 MB)

Heb je een probleem bij het openen van een pdf? Sla die dan eerst op op je bureaublad, en open de pdf vandaaruit (werkwijze: klik met je rechtermuisknop op de pdf-link, sla de pdf op op je bureaublad, en open de pdf van op je bureaublad).