Subsidie voor de bescherming van nesten en jongen van vijf broedvogelsoorten

Subsidie voor de bescherming van nesten en jongen van vijf broedvogelsoorten

Op 2 juni werd een ad hoc subsidieregeling goedgekeurd voor de bescherming van vijf vogelsoorten die geregeld op de grond broeden op landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn.

Het gaat om de bruine kiekendief, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning de grauwe gors en de velduil. Indien nesten en jonge vogels van deze soorten niet beschermd worden, lopen ze een groot risico om weggemaaid te worden tijdens maai- of oogstwerkzaamheden. Voor de kwartelkoning geldt dit ook voor volwassen vogels die hun verenkleed wisselen tijdens de rui. De ad hoc subsidieregeling maakt het mogelijk om snel in te spelen op een waargenomen broedgeval en de betrokken landbouwer te vergoeden voor de gederfde inkomsten en extra inspanningen die geleverd worden als ter bescherming van deze vogelsoorten pas na de gebruikelijke datum gemaaid of geoogst wordt. 

De regeling werkt via een projectoproep, die hieronder beschikbaar is. Voor elke soort wordt hierin beschreven aan welke vereisten de waarneming moet voldoen en welke voorwaarden moeten nageleefd worden om het nest, de jongen of het territorium van de vogels te beschermen. Iedereen die een broedgeval van velduil, grauwe of bruine kiekendief of een territorium van een kwartelkoning waarneemt op een regulier landbouwperceel, kan met deze projectoproep naar de landbouwer die dit perceel bebouwt stappen. Dit kan helpen hem of haar te  overtuigen om deze zeldzame vogelsoorten mee te beschermen. Uiteraard kunnen ook landbouwers die zelf een van deze vogelsoorten met een nest of territorium waarnemen, een dergelijke subsidie aanvragen. Een aanvraagformulier maakt deel uit van de projectoproep en is hieronder ook apart beschikbaar. Als dit correct werd ingevuld en de waarneming onafhankelijk bevestigd werd door een werknemer van het ANB of het INBO of door een bedrijfsplanner van de VLM, krijgt de landbouwer een ontvankelijkheidsverklaring toegestuurd. Deze ontvankelijkheidsverklaring geeft ook de garantie dat de subsidie zal uitbetaald worden binnen de perken van de beschikbare kredieten.


Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-project 'Belgian Nature Integrated Project’ (LIFE 14 IPE BE002 BNIP).