Openbaar onderzoek

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Opmerkingen op de kaart

Waarover kunt u opmerkingen formuleren?

De opmerkingen kunnen alleen betrekking hebben op de bossen die op de kaart als Meest Kwetsbaar Waardevol Bos zijn weergegeven. De opmerkingen kunnen gaan over het volledige bos of over een of meerdere (kadastrale) percelen die behoren tot dat MKWB-bos.

Er zijn drie soorten opmerkingen mogelijk.

  1. 'Volgens mij is dit geen bos' op basis van de definitie ‘bos’ zoals vermeld in artikel 3 van het Bosdecreet. Op die manier zullen fouten in de registratie volgens de Boswijzer gecorrigeerd kunnen worden.
  2. 'Het beslist beleid werd niet of niet correct meegenomen in de analyse'. Onder beslist beleid verstaan we vergunningen die expliciet de ontbossing van het betreffende perceel toestaan. Algemene verkavelingsvergunningen zonder goedgekeurd ontbossingsvoorstel vallen hier bijvoorbeeld niet onder. 
  3. De criteria werden niet correct gebruikt of de formule werd op een foute manier toegepast.

Andere opmerkingen kunnen louter informatief meegegeven worden.

Wanneer kunt u opmerkingen formuleren?

De opmerkingen kunnen van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017 ingediend worden.

Hoe kunt u opmerkingen indienen?

U dient opmerkingen bij voorkeur in via het online geoloket MKWB vanaf de start van het openbaar onderzoek. Wanneer uw opmerking is ingediend, krijgt u meteen een ontvangstmelding.

U kunt ook schriftelijk reageren door opmerkingen aangetekend te versturen naar:

Openbaar onderzoek MKWB
Vlaamse regering per adres Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Of tegen ontvangstbewijs af te geven op datzelfde adres. De datum van het ontvangstbewijs (aangetekende zending of afgifte) geldt als bewijs.

Gebruik bij voorkeur het MKWB-opmerkingenformulier. Het formulier is beschikbaar als Word-document en als pdf-bestand.

Wat moet u vermelden in uw opmerking?

  • De basis van elke opmerking vormt de MKWB-code van het bos. Als dat nummer ontbreekt, is het onmogelijk de opmerking te behandelen. U vindt deze MKWB-codes op de MKWB-kaart.
  • Om ontvankelijk te zijn moeten ook de persoonsgegevens (naam + adres) ingevuld zijn.
  • Het papieren opmerkingenformulier geeft de mogelijkheid aan niet-digitale gebruikers om opmerkingen gestructureerd aan te bieden. Dit formulier komt overeen met de structuur van het opmerkingenformulier via het online geoloket MKWB. Voor elk bos dient een apart formulier ingevuld te worden. De gemeenten hebben dit formulier ter beschikking, of u kunt het hierboven downloaden.
  • U kunt uw opmerkingen eventueel onderbouwen met een korte tekstuele toelichting (niet verplicht). Zowel via het online geoloket MKWB als schriftelijk kunnen ook bewijsstukken als bijlage toegevoegd worden. De digitale bijlages mogen maximaal 5 MB bedragen.