Openbaar onderzoek

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

De opmerkingen worden gebundeld, gecontroleerd op juistheid en relevantie en verwerkt. Er wordt niet toegelicht op welke wijze al dan niet rekening gehouden werd met de individuele opmerkingen. Wie opmerkingen heeft ingediend, krijgt geen individueel antwoord.

Het Bosdecreet, art. 90ter bepaalt dat de Vlaamse Regering de opmerkingen van het openbaar onderzoek verwerkt en de kaart indien nodig aanpast. Vervolgens kan de Vlaamse Regering de kaart definitief vaststellen. De regelgeving bepaalt ook dat er bij de definitieve vaststelling van het plan ten opzichte van de voorlopig vastgestelde ontwerpkaart slechts wijzigingen kunnen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde opmerkingen.

De behandeling van de opmerkingen wordt daarom opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling. De regering moet laten blijken op welke manier zij rekening gehouden heeft met elk van de ingediende opmerkingen, maar zij is niet verplicht om elke opmerking op een individuele basis te behandelen. Het is een gangbare praktijk dat alle opmerkingen over een bepaald onderwerp samen behandeld worden en worden overwogen bij het goedkeuringsbesluit.

Het besluit waarmee de Vlaamse Regering de kaart definitief vaststelt, wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat gebeurt bij uittreksel en geldt als enige kennisgeving. De definitieve kaart zelf wordt bekendgemaakt op deze website en kan daarna ook door iedereen geraadpleegd worden via Geopunt.