Exoten

Wetgeving

Er bestaat geen specifieke Vlaamse wetgeving die specifiek op exoten betrekking heeft. Wel zijn diverse regels inzake exoten geïntegreerd in andere wetgeving. Dat is met name het geval in het Soortenbesluit van 15 mei 2009.

Dat besluit, dat geldt als de basiswetgeving inzake soortenbescherming en soortenbeheer, bevat een aantal bepalingen die betrekking hebben op exoten. Merk op dat het besluit niet letterlijk spreekt over ‘exoten’, maar wel over ‘uitheemse soorten’. Het besluit bevat een definitie van wat vanuit juridisch oogpunt wordt beschouwd als een ‘uitheemse soort’. Niet het minst stelt het Soortenbesluit een principieel verbod vast op het opzettelijk introduceren van exoten in het wild. Een afwijkingsmogelijkheid op dat verbod is voorzien, maar is aan strikte regels en voorwaarden onderworpen. Het Soortenbesluit voorziet tevens in de wettelijke grondslag om via het instrument van een beheerregeling te voorzien in een geheel van maatregelen die zijn gericht op het voorkomen of herstellen van hinder, risico of schade, veroorzaakt door bepaalde soorten dieren of planten. Exoten komen daarbij eveneens in beeld. Een aanpassing van het Soortenbesluit is in voorbereiding maar nog niet in werking. Een van de vernieuwingen die wordt voorzien is het inbouwen van een onderdeel dat specifiek gericht is op de aanpak van exoten. De uitvoering van de verordening 1143/2014 van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten is een belangrijke drijfveer voor het voorzien van dit nieuwe onderdeel.