Openbaar onderzoek actieplan exoten

Openbaar onderzoek actieplan exoten

Van 1 maart 2022 tot en met 29 april 2022 organiseert Agentschap voor Natuur en Bos een openbare raadpleging over het ontwerp van het Nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België. Hieronder kun je het actieplan downloaden en eventuele opmerkingen doorgeven.

Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten legt aan de lidstaten de verplichting op om maatregelen te nemen tegen de soorten die op de lijst van voor de Unie zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten staan. Deze ‘Unielijst’ omvat momenteel 66 soorten (30 dieren, 36 planten).

Artikel 13 van de verordening legt op welke maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van de onopzettelijke introductie en verspreiding van deze soorten. Dit is complementair aan de maatregelen tegen opzettelijke introductie, zoals bv. de handelsbeperkingen.

Elke lidstaat moet om die reden een actieplan opstellen met de nodige maatregelen en een tijdschema voor de uitvoering daarvan om de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten op nationale vlak te voorkomen.

Het ontwerp van actieplan van België heeft betrekking op de 66 soorten die momenteel in de Unielijst zijn opgenomen en omvat drie thematische actieplannen:

  1. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding via het bezit van invasieve uitheemse soorten voor publieke en private doeleinden
  2. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten via de uitvoering van recreatieve en professionele activiteiten in zoetwater
  3. Thematisch actieplan voor de aanpak van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten via het transport van habitatmateriaal (vb grond en bodembedekking), kweeksubstraat en via machines.     

Jouw mening telt! 

Hieronder kun je het ontwerp van Nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België downloaden en lezen:

Eventuele opmerkingen en bijdragen over het Vlaamse luik van het ontwerp bezorg je aan

  • per e-mail, met de vermelding 'raadpleging Actieplan IAS -Vlaamse luik' naar anb@vlaanderen.be
  • per post, met op de omslag de vermelding 'raadpleging nationaal Actieplan IAS - Vlaamse luik' naar: AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel

Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.

Bij het opstellen van het definitieve plan houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging. 

Zodra het nationaal actieplan op ministerieel vlak wordt aangenomen publiceren we het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging. 

Bekijk de andere, door de gewesten en federale staat georganiseerde raadplegingen op http://www.consult-leefmilieu.be/ 

Alvast hartelijk dank voor je inbreng!

Voor meer informatie over invasieve uitheemse soorten, raadpleeg: http://www.iasregulation.be.