Overlast of schade door andere soorten

Overlast of schade door andere soorten

Niet alle inheemse soorten zijn beschermd. Soorten zoals muggen, ratten, vliegen… zijn niet beschermd en behoren niet tot het jachtwild. Die soorten mogen bestreden worden op voorwaarde dat rekening gehouden wordt met het dierenwelzijn en met de toegelaten bestrijdingsmiddelen voor in het wild levende dieren (artikel 16 van het Soortenbesluit).  Meer informatie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen vind je op www.zonderisgezonder.be. Aangezien deze soorten niet beschermd zijn, kan schade veroorzaakt door deze dieren op basis van de soortenwetgeving niet vergoed worden. Neem voor meer informatie ook eens een kijkje op de pagina Ongewenste dieren van Gezondheid en Milieu.

Hieronder worden een aantal typische overlast veroorzakende soorten opgelijst:

 • Letterzetter
 • Eikenprocessierups
 • Houtworm
 • Kakkerlakken 
 • Mieren
  Bemerk dat inheemse bosmiersoorten (en dus ook hun nest) wettelijk beschermd zijn en niet zomaar bestreden mogen worden. Neem bij zware overlast van bosmieren contact op met het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • Mollen 
 • Motten 
 • Muizen 
  Bemerk dat sommige spitsmuissoorten beschermd zijn en deze dus niet zomaar mogen bestreden worden!
 • Ratten
 • Slakken 
 • Vliegen
 • Wespen 
 • Woelratten
 • Distels
  De rechtsgrond voor de toepassing van de federale wetgeving inzake distelbestrijding (koninklijk besluit van 19/11/1987) staat ter discussie. Ten gevolge van een arrest van de Raad van State wordt de algemene distelbestrijding niet meer toegepast.
   

  In het ministerieel besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft, wordt bepaald dat enkel nog de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van de akkerdistel moet worden bestreden en dit alleen op graslanden. Deze specifieke regeling is gericht op landbouwers en houdt verband met de voorwaarden voor het ontvangen van steunmaatregelen.

  Verder kan nog worden verwezen naar het algemene principe van goed nabuurschap in het kader van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.