Wildedierenziekten

Wat zijn visie en aanpak van het ANB?

Het wildedierenziektebeleid van het Agentschap voor Natuur en Bos is gebaseerd op drie pijlers: preventie, surveillance en bestrijding.

Preventie

Preventie betekent dat er maatregelen genomen kunnen worden om het optreden van infectie te beletten/voorkomen. 

Indien nodig zet het ANB sensibiliseringscampagnes op en worden preventieve ziektespecifieke maatregelen aangeraden aan de betrokken burgers en sectoren.

Surveillance

Dit houdt in dat de sanitaire toestand van in het wild levende dieren gemonitord wordt. Dat is belangrijk om de aanwezigheid van ziekten vroegtijdig op te sporen en om de evolutie in verspreiding en prevalentie op te volgen.

Het ANB voert een aantal actieve surveillances uit om de aanwezigheid van ziekten in wildpopulaties vroegtijdig op te sporen en om de evolutie in verspreiding en prevalentie op te volgen. Daarnaast voert het ANB ook passieve surveillances uit om de aanwezigheid van ziekten in wildpopulaties vroegtijdig op te sporen.

Bestrijding

Onder bestrijding vallen alle maatregelen die genomen kunnen worden om infectie bij in het wild levende dieren te reduceren en/of uit te roeien. Het ANB wil met zijn wildedierenziektenbeleid de verantwoordelijkheid nemen naar natuurbehoud, volksgezondheid, diergezondheid van landbouwdieren en landbouweconomie.

Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt aan het creëren van een gedegen wetgevend kader om een optimaal wildziektenbeheer te kunnen uitvoeren. Daarnaast maakt het ANB voor de meest prioritaire wildedierenziekten crisisdraaiboeken op om, mocht dat nodig zijn, accuraat en snel alle maatregelen te kunnen nemen om infectie bij in het wild levende dieren te reduceren en/of uit te roeien.