Kapmachtiging

Kapmachtiging

Met het Bosdecreet streeft de Vlaamse overheid naar een zo goed mogelijke bescherming van het bosareaal. Daarom zijn er een aantal strikte regels opgesteld rond kapping van bomen in een bos, zowel voor openbaar als voor privébos.

Voorwaarden

Enkel wanneer een kapping expliciet is voorzien in een goedgekeurd bosbeheerplan mag je de kapping onmiddellijk uitvoeren. Er is dan ook geen meldingsplicht. Je moet wel rekening houden met de voorwaarden die gesteld zijn bij de goedkeuring van het bosbeheerplan. 

Voor alle andere kappingen bij het beheer van het bos die niet leiden tot ontbossing moet je een kapmachtiging (vergunning) vragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Voor kappingen die wel leiden tot ontbossing is een stedenbouwkundige vergunning nodig. 

Het opstellen van een bosbeheerplan is verplicht voor alle openbare bossen en voor privébossen groter dan 5 ha. Heb je nog geen bosbeheerplan opgesteld, dan kun je voor een eerste geplande kapping nog een kapmachtiging aanvragen. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal bij zo'n kapmachtiging wijzen op de verplichting om een bosbeheerplan op te stellen en de nodige informatie bezorgen. Een volgende kapaanvraag kan geweigerd worden, wegens het ontbreken van een bosbeheerplan. 

Ligt het bos in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), dan is in toepassing van het Natuurdecreet voor bepaalde werken ook een individuele ontheffing van de VEN-verboden nodig (bv. heraanplant met exoten, gebruik van glyfosaat bij bestrijding van Amerikaanse vogelkers…). Het Agentschap voor Natuur en Bos zal deze ontheffing in één besluit met de kapmachtiging verlenen. Je moet hiervoor dus geen aparte aanvraag indienen. 

Als je een kapmachtiging aanvraagt, ben je ook vrijgesteld van de natuurvergunningsplicht. Het Agentschap voor Natuur en Bos zorgt ervoor dat de voorwaarden bij de kapmachtiging zo opgesteld worden dat er voldaan is aan de zorgplicht, zoals opgelegd in art.16, §2 van het Natuurdecreet. 

Een stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van hoogstammige bomen (zonder dat dit leidt tot ontbossing) is niet vereist voor bomen in bosverband. 

Procedure en verdere info

  • Kapmachtigingen in privébos  
  • Kapmachtigingen in openbaar bos  
  • Inhoudelijke criteria  
  • Controle op de naleving van de voorwaarden van de kapmachtigingen:  Een kapmachtiging geeft nooit toelating om bomen te kappen om aan het terrein een andere bestemming te geven (bv. tuin, graasweide). Om illegale ontbossing te voorkomen organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos jaarlijks gerichte controles van een aantal dossiers, waarbij ze controleren of de bosbeheerder voldaan heeft aan de voorwaarden van de kapmachtiging, vooral dan aan de herplantingsplicht.