Vergunningen

Ontbossing en compensatie

Vlaanderen is met een bosindex van 13 % een van de bosarmste streken in Europa. Daarom heeft de Vlaamse overheid een strenge regeling uitgewerkt die ons bos zo goed mogelijk moet bewaren en beschermen. 

Om te voorkomen dat het kostbare bosareaal nog verder afneemt, gelden drie grote basisprincipes:

  1. Ontbossing is verboden, tenzij anders bepaald in het Bosdecreet van 13 juni 1990.   
  2. Als ontbossing niet verboden is, dan is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
  3. Een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossen of een verkavelingsvergunning voor beboste gronden kan niet worden verleend zonder compensatie.

Stedenbouwkundige vergunning en compensatie

De stedenbouwkundige vergunningsplicht betekent dat de vergunningverlenende overheid onder meer volgende vragen kan en moet onderzoeken: 

  • Is de aangevraagde ontbossing in overeenstemming met het geldende plan van aanleg of het ruimtelijke uitvoeringsplan? 
  • Brengt de ontbossing de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang? 
  • Kan men de schade aan de natuur in het concrete geval niet geheel of ten dele vermijden?

Wanneer een vergunning wordt gegeven om een bos te kappen, moet dat gekapte bos gecompenseerd worden. De compensatieplicht bestaat uit het aanplanten van een even groot of zelfs groter bos op een andere plek. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing. 

De oppervlakte bos die aangeplant moet worden en het bedrag dat betaald moet worden hangt niet alleen af van de grootte van het gekapte bos maar ook van de soorten die er in voorkwamen. Niet elk bos heeft immers dezelfde ecologische waarde.

Indien je vragen hebt over ontbossing en compensatie kun je contact opnemen met johan.cosijn@lne.vlaanderen.be of 02 553 81 18.

Opgelet! Aanpassing rekeningnummer voor het betalen van de bosbehoudsbijdrage. Sinds 1 maart 2012 heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een nieuw rekeningnummer: BE15 3751 1109 8930. Gelieve de oude rekeningnummers 091-2206052-10 en 091-2206053-11 niet meer te gebruiken.

Informatie voor vergunningverlenende instanties 

  • Nieuw na Verzameldecreet mei 2012: 

Download de nota Aandachtspunten voor de behandeling van aanvragen tot ontbossing (doc - 50 KB)

  • Nieuw vanaf 08/11/2014

Vanaf 08/11/2014 is een wijziging aan de manier van compenseren van kracht. Deze wijzigingen liggen in lijn van de eerdere goedkeuring van de conceptnota ‘Plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen’ welke door de Vlaamse Regering eerder dit jaar werd goedgekeurd. De wijzigingen staan beschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29/10/2014.

 De wijzigingen zijn als volgt samen te vatten: 

  • ontbossingen van meer dan 3 ha zullen enkel in natura gecompenseerd kunnen worden. Dit geldt ook voor gefaseerde  aaneensluitende ontbossingen door eenzelfde initiatiefnemer
  • ontbossingen van Europees te beschermen (bos)habitat moeten ruimer gecompenseerd worden, nl. met een factor 3 (de hoogst mogelijke factor tot nu toe was 2). Er is een lijst van boshabitats toegevoegd welke hiervoor in aanmerking komen. Het INBO zorgt voor bekendmaking van een informatieve kaart met situering van deze boshabitats. Aan de slag met de BWK (biologische waarderingskaart) en de habitatkaart >

Er is een overgangsregeling voorzien: de oude regeling blijft van toepassing op de aanvragen (stedenbouwkundige vergunning tot ontbossen of verkavelingsvergunning van beboste grond of ontheffingen) die reeds waren ingediend bij de vergunningverlenende overheid op moment dat de vernieuwde regeling van kracht werd. Voor nieuw ingediende dossiers na 8 november 2014 gelden de vernieuwde compensatieregels.

Formulieren

NIEUW formulier (doc - 830 KB) dat voldoet aan de Vlaamse formulierenrichtlijn. Terwijl er vroeger twee formulieren waren (één voor een verkavelingsvergunning en één voor een stedenbouwkundige vergunning), is er vanaf 16 oktober 2012 slechts één formulier meer, waarin je kunt aanduiden of je het boscompensatievoorstel voegt bij een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag.  

Lees meer