Het proces: hoe tijdelijke natuur aanvragen

Het proces: hoe tijdelijke natuur aanvragen

1. Inventarisatie actuele natuurwaarden (‘nulmeting’)

Het betrokken terrein wordt geïnventariseerd zodat de aanwezige planten en dieren, en de beschermde vegetaties in beeld worden gebracht.

Met deze nulmeting wordt vastgesteld welke natuurwaarden er eventueel al aanwezig zijn vóór de inrichting van de tijdelijke natuur. ANB stelt daarvoor een formulier ter beschikking.

De bepalingen van de afwijkingsregeling zijn dan ook enkel van toepassing op de bijkomend ontwikkelde natuurelementen, bovenop de bij de start van het project bestaande natuur.


2. Verkenning potentiële natuurwaarden

In deze fase onderzoekt men welke beschermde natuurwaarden men kan verwachten op het terrein. Dat kan door onderzoek van kaartmateriaal zoals de biologische waarderingskaart.

Men bekijkt ook welke (beschermde) soorten of vegetaties er nu al voorkomen in de nabije omgeving van het betrokken terrein.


3. Aanvragen en verkrijgen van afwijking tijdelijke natuur

De afwijking wordt aangevraagd bij het Agentschap Natuur en Bos (dienst AVES) met een specifiek formulier. De aanvraag omvat de nulmeting, de beschrijving van de te verwachten beschermde natuurwaarden en op welke manier de natuur zal worden ‘opgeruimd’. Ook moet worden opgelijst voor welke beschermde soorten en vegetaties de afwijking specifiek wordt aangevraagd. De exacte procedure vind je hier.

De afwijking die het Agentschap zal afleveren zal de contouren duidelijk maken waarbinnen de afwijking zal kunnen worden uitgeoefend. De afwijking kan bepaalde voorwaarden bevatten met als doel de effecten van de toegelaten ‘opruiming’ van de tijdelijke natuurwaarden te milderen, zonder de ‘opruiming’ zelf uiteraard onmogelijk te maken.


4. ‘Opruimen’ van aanwezige natuur

Het verwijderen van de natuur wordt georganiseerd in functie van het realiseren van de uiteindelijke bestemming en van de aanwezige soorten. Afhankelijk van de voorwaarden die opgenomen zijn in de afwijking worden mitigerende maatregelen genomen zoals het vangen en verplaatsen van amfibieën naar een geschikt permanent biotoop in de nabije omgeving.