Wetgeving

Wetgeving

De wettelijke bepalingen inzake de natuurvergunningsplicht en de verboden te wijzigen vegetaties zijn in eerste instantie te vinden in decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met name in artikel 13. De nadere uitvoering is geregeld in het besluit de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met name in artikel 7 – 19.