Bomen kappen buiten bos

Bomen kappen buiten bos

Kappen van bomen buiten bossen is in bepaalde gevallen verboden, natuurvergunningsplichtig of stedenbouwkundig vergunningsplichtig.

Om te bepalen welke vergunningen je nodig hebt voor het kappen van bomen gelegen buiten bossen, dan moet je een aantal zaken nagaan:

  1. kijk na of de kap van de bomen opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan. Dit kan een natuurbeheerplan, een bosbeheerplan, een beheerplan voor een natuurreservaat of een landschapsbeheerplan zijn. Is dat het geval, dan mag de kap uitgevoerd worden zoals beschreven in het goedgekeurde beheerplan en moeten geen verdere vergunningen worden aangevraagd.
  2. Is de kap niet opgenomen in een goedgekeurd beheerplan, dan ga je na of de te kappen boom zich op de huiskavel bevindt (zoek hiervoor ook de ruimtelijke bestemming op) en meet de omtrek van de boom op 1 meter boven het maaiveld.

Het kappen van bomen gelegen op de huiskavel van een vergunde woning en/of bedrijfsgebouw is in Vlaanderen vrijgesteld van de natuurvergunningsplicht. De huiskavel is het kadastraal perceel of de kadastrale percelen die ofwel behoren bij een vergunde woning ofwel behoren bij de stal of stallen van de landbouw- en/of veeteeltinrichting en met de vergunde woning, stal of stallen een ononderbroken geheel vormen.

Doorgaans wordt de tuin met zijn duidelijke afbakening/afscheiding als huiskavel aanzien. Om zeer grote huiskavels te vermijden, heeft men een beperkende oppervlakte ingevoerd: in de ruimtelijke bestemmingen groen-, bos-, park-, buffergebied geldt de vrijstelling van de natuurvergunningsplicht binnen een straal van 50 m en meer bepaald binnen het kadastraal perceel waarop de woning staat. De straal wordt uitgebreid naar 100 m rondom de vergunde woning in de andere bestemmingen.

  • De boom bevindt zich op de huiskavel. De kap is niet verboden en niet natuurvergunningsplichtig. Je moet nu wel nog nakijken of er een stedenbouwkundige vergunning voor nodig is.
  • De boom bevindt zich niet op de huiskavel. De kap kan verboden, natuurvergunningsplichtig en/of stedenbouwkundig vergunningsplichtig zijn. We zoeken eerst uit of ze verboden is. Ga verder naar de pagina over VEN.