Bomen kappen in bossen

Bomen kappen in bossen

De te kappen boom/bomen bevindt/bevinden zich in een bos. Binnen bossen gelden de regels van het Bosdecreet.

Bij het kappen van bomen binnen bosverband wordt vervolgens een onderscheid gemaakt tussen:

 • het kappen van bomen binnen het kader van duurzaam bosbeheer, bv. dunningen,  kappen om veiligheidsredenen of kappen om sanitaire redenen (ziekte…). Bos blijft hierbij bos.
 • bomen kappen om aan de grond een andere functie of doel te geven (bv. woningbouw, wegen, natuurontwikkeling,…). Hierbij verdwijnt bos en spreken we van ontbossing.
   
 • Ik wil in het bos bomen kappen maar het bos blijft bos > hieronder vind je meer info
 • Ik wil in het bos bomen kappen om te ontbossen > ga naar de pagina over ‘ontbossing’

Bomen kappen in bossen in het kader van bosbeheer: bos blijft bos

Voor alle kappingen in bos die niet leiden tot ontbossing moet je een kapmachtiging vragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), entiteit AVES.

De kapmachtiging wordt aangevraagd met behulp van volgend formulier (doc - 799 KB). Vul het in en stuur het naar ANB. Bij de beoordeling van de aanvraag houdt ANB rekening met een aantal criteria.

Er moet geen kapmachtiging worden aangevraagd voor:

 • kappingen expliciet voorzien in een goedgekeurd bosbeheerplan: dergelijke kappingen mogen onmiddellijk uitgevoerd worden en zijn niet meldingsplichtig. Je moet wel rekening houden met de voorwaarden die gesteld zijn bij de goedkeuring van het bosbeheerplan.
 • kappingen om veiligheidsredenen: indien direct moet worden overgegaan tot kapping om veiligheidsredenen moet de kapping en de motivering ervan ten laatste 24 uur na het begin van de kapping schriftelijk worden medegedeeld aan ANB.
 • kappingen ter voorkoming / omwille van ziekte (sanitaire redenen) zoals bv. bij schorskever, vorstschade, wortelrot: indien dringend moet worden overgegaan tot kapping om sanitaire redenen, moet de kapping en de motivering ervan minstens 14 dagen voor het begin van de kapping worden meegedeeld aan ANB.


Procedure
ANB beslist binnen de 60 dagen of de kapping toegestaan wordt en onder welke voorwaarden. Als ANB binnen die termijn geen beslissing genomen heeft, dan wordt de machtiging geacht te zijn verleend.

Bij kappingen om veiligheidsredenen en sanitaire kappingen moet de bosbeheerder binnen de 6 maanden na de kapping een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring voorleggen aan ANB. Dat kan met hetzelfde formulier als dat voor het aanvragen van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kapping al uitgevoerd is en waarom. Een kapmachtiging is drie jaar geldig.

Bovendien geldt bij het kappen van bomen in bossen, zonder dat dat leidt tot ontbossing, dat:

 • een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen niet vereist is
 • een natuurvergunning niet nodig is. ANB zorgt ervoor dat de eventuele natuurvergunning geïntegreerd wordt in de kapmachtiging.
 • ligt het bos in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), dan is in toepassing van het Natuurdecreet voor bepaalde werken ook een individuele ontheffing van de VEN-verboden nodig (bv. heraanplant met exoten, gebruik van glyfosaat bij bestrijding van Amerikaanse vogelkers…). ANB zal deze ontheffing in één besluit met de kapmachtiging verlenen. Je moet hiervoor dus geen aparte aanvraag indienen.


Wetgeving
De wettelijke bepalingen die opleggen dat je een kapmachtiging nodig hebt om in een bos bomen te kappen zonder dat die kapping is opgenomen in een bosbeheerplan zijn opgenomen in het Bosdecreet van 13 juni 1990, met name in artikel 50 (voor openbare bossen) en artikel 81 (voor privé-bossen).