Is er een natuurvergunning nodig voor het kappen van mijn boom?

Is er een natuurvergunning nodig voor het kappen van mijn boom?

Buiten bossen zijn bomen natuurelementen die beschermd worden door het Natuurdecreet. Het Natuurdecreet bepaalt dat het kappen van bomen in bepaalde gebieden en zones verboden is terwijl het erbuiten natuurvergunningsplichtig kan zijn.

In de gebieden opgenomen in het Vlaamse Ecologisch Netwerk (VEN) is het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen (zoals bomen, bomenrijen, houtkanten,…) verboden! Om bomen te kappen in het VEN is bijgevolg een ontheffing op dit verbod noodzakelijk.

Binnen de speciale beschermingszones (SBZ’s), afgebakend in het kader van het Europese Natura 2000 netwerk,  kan het kappen van bomen natuurvergunningsplichtig zijn. Heeft de kap een mogelijke betekenisvolle verstoring van de natuurelementen in de SBZ tot gevolg, dan moet er ook een passende beoordeling worden opgemaakt.

In de Vlaamse en erkende natuurreservaten is het kappen van bomen verboden, tenzij het opgenomen is in de beheerplannen voor het reservaat.

Buiten deze gebieden kan de natuurvergunning spelen.

Het kappen van bomen is natuurvergunningsplichtig:

  • in gebieden met de ruimtelijke bestemming: groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, bron-, natuurontwikkelingsgebied, agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologisch belang, agrarisch gebied met bijzondere waarde of landschappelijk waardevol agrarisch gebied
  • in gebieden aangewezen als Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), Ramsargebied, speciale beschermingszone (SBZ) en beschermde duingebieden


Voor particulieren wordt de natuurvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de geplande activiteit plaatsvindt. Voor publiekrechtelijke rechtspersonen wordt de natuurvergunning afgeleverd door de bestendige deputatie van de provincie waarin de geplande activiteit zal plaatsvinden.

Let wel, voor activiteiten die ook omgevingsvergunningsplichtig zijn – zoals het kappen van bomen in bepaalde gevallen – volstaat het advies van ANB als natuurvergunning als het advies en de voorwaarden in de uiteindelijke beslissing over de aanvraag worden overgenomen. Een aparte natuurvergunning aanvragen hoeft dan niet.

Indien ongunstig advies van ANB niet wordt gevolgd, zal de gemeente uitdrukkelijk moeten motiveren dat er, ondanks ongunstig advies, toch geen vermijdbare schade zal ontstaan.

De procedure voor het bekomen van een natuurvergunning staat hieronder schematisch weergegeven.

Om als volledig te worden beschouwd, moet de aanvraag voor een natuurvergunning in drievoud worden ingediend. Het formulier voor aanvraag van een natuurvergunning kan je bekomen bij de gemeente waar je de aanvraag wenst te doen. In de beschrijvende nota, die de aanvrager bij zijn aanvraag voegt, beschrijft de aanvrager de mogelijke effecten van de activiteit op de natuur.

Heeft de activiteit mogelijk betekenisvolle effecten op de natuurlijke kenmerken van een SBZ dan moet een passende beoordeling worden opgemaakt en gevoegd worden bij de aanvraag voor de natuurvergunning.

Het ANB geeft advies in het kader van de natuurvergunning en krijgt daarvoor een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van het dossier. Bij gebrek aan advies binnen de gestelde termijn kan de behandeling van het dossier worden voortgezet en wordt het advies dus geacht gunstig te zijn.

Binnen de drie maand vanaf de datum van ontvankelijkheidsverklaring, neemt het college een beslissing. De beslissing kan bestaan in het verlenen van de vergunning, het weigeren ervan, of het voorwaardelijk verlenen van deze vergunning. De voorwaarden kunnen betrekking hebben op onder meer de aard, de omvang of de hoeveelheid van de voorziene activiteit, evenals op compensatiemaatregelen voor natuurherstel of -ontwikkeling.

Indien de beslissing gunstig is, wordt er steeds in bepaald dat de aanvrager de activiteiten niet mag aanvangen vooraleer de beroepstermijnen (30 d) zijn verstreken. Krijgt de aanvrager geen beslissing binnen de beslissingstermijn, dan wordt de vergunning geacht niet verleend te zijn.
 

Wetgeving
De wettelijke bepalingen inzake de bescherming van kleine landschapselementen zijn in eerste instantie te vinden in decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met name in artikel 13. De nadere uitvoering is geregeld in het Besluit de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met name in artikel 7 – 19.