Is er een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) nodig voor het kappen van mijn boom?

Is er een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) nodig voor het kappen van mijn boom?

Buiten bossen zijn bomen natuurelementen die beschermd worden door het Natuurdecreet. Het Natuurdecreet bepaalt dat het kappen van bomen in bepaalde gebieden en zones verboden is terwijl in andere zones een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) moet worden aangevraagd.

  • In de gebieden opgenomen in het Vlaamse Ecologisch Netwerk (VEN) is het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen (zoals bomen, bomenrijen, houtkanten,…) verboden! Om bomen te kappen in het VEN is bijgevolg een ontheffing op dit verbod noodzakelijk.
  • In de Vlaamse en erkende natuurreservaten is het kappen van bomen verboden, tenzij het opgenomen is in de beheerplannen voor het reservaat.

Buiten de gebieden waar de kap van bomen verboden is, kan bij het kappen van de bomen ook de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) spelen (naast de omgevingsvergunning voor het kappen van hoogstammige bomen!).

De omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en) hangt af van de bestemming of zone waar de te kappen boom zich bevindt:

  • in gebieden met de ruimtelijke bestemming: groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, bron-, natuurontwikkelingsgebied, agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologisch belang, agrarisch gebied met bijzondere waarde of landschappelijk waardevol agrarisch gebied
  • in gebieden aangewezen als Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON), Ramsargebied, speciale beschermingszone (SBZ) en beschermde duingebieden;

Wie de vergunningverlenende overheid is, hangt af van het project waarbinnen de boom gekapt wordt.

Meer info vind je ook op www.natuurenbos.be/natuurwijzigen.

Opgelet! Het kappen van bomen is gevat door diverse wetgeving.

BINNEN bossen speelt de reden een rol:

  • bomen kappen in het kader van bosbeheer (bos blijft bos!) moet gemachtigd worden;
  • bomen kappen waarbij bos verdwijnt (ontbossing) volgt een specifieke regeling.

BUITEN bossen kan het kappen van bomen gevat zijn door de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen én de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en).

Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt! Het beslissingsdiagram op www.natuurenbos.be/bomenkappen helpt je hierbij.

De definitie van bos vind je terug op www.natuurenbos.be/definitiebos.

Wetgeving
De wettelijke bepalingen inzake de bescherming van kleine landschapselementen zijn in eerste instantie te vinden in decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met name in artikel 13. De nadere uitvoering is geregeld in het Besluit de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met name in artikel 7 – 19.