Ontbossen

Ontbossen


Onder ontbossen verstaan we iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven. Bomen kappen in bos waarbij het bos bos blijft, is geen ontbossing maar is wel strikt geregeld

In principe is ontbossen verboden in Vlaanderen, maar er gelden er 4 uitzonderingen op het ontbossingsverbod:

  1. ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang
  2. ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin en zones die hiermee gelijk te stellen zijn
  3. ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling
  4. ontbossing in functie van vastgestelde natuurdoelen op voorwaarde dat de ontbossing is opgenomen in een goedgekeurd natuurbeheerplan

Voor alle andere ontbossingen, voorziet de Vlaamse regering in de mogelijkheid om een ontheffing van het ontbossingsverbod te bekomen.  

Opgelet! Het kappen van bomen is gevat door diverse wetgeving.

BINNEN bossen speelt de reden een rol:

  • bomen kappen in het kader van bosbeheer (bos blijft bos!) moet gemachtigd worden;
  • bomen kappen waarbij bos verdwijnt (ontbossing) volgt een specifieke regeling. 

BUITEN bossen kan het kappen van bomen gevat zijn door de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen én de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging(en). Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt! Het beslissingsdiagram op www.natuurenbos.be/bomenkappen helpt je hierbij.

De definitie van bos vind je terug op www.natuurenbos.be/definitiebos.


Wetgeving
De wettelijke bepalingen inzake ontbossing en de compensatie die daaruit moet volgen zijn in de eerste plaats te vinden in artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. Nadere uitwerking van artikel 90bis van het decreet is vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing
Art. 4.2.1 van de VCRO voert de omgevingsvergunningsplicht in bij ontbossing.