Ontheffing op het ontbossingsverbod

Ontheffing op het ontbossingsverbod

In principe is ontbossen verboden in Vlaanderen maar er gelden 4 uitzonderingen op het ontbossingsverbod. In deze  gevallen kun je een omgevingsvergunning aanvragen samen met een voorstel tot boscompensatie. Na het bekomen van de omgevingsvergunning tot ontbossen met goedgekeurde boscompensatie, mag de ontbossing worden uitgevoerd.  

Voor het geval het buiten deze 4 uitzonderlijke gevallen toch wenselijk zou zijn om te ontbossen dan kan er uitzonderlijk gebruik gemaakt worden van de ontheffingsprocedure. Hierbij wordt een gemotiveerde aanvraag ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos en beslist de Vlaamse minister van Omgeving of de ontheffing op het ontbossingsverbod wordt verleend. In de praktijk heeft de minister deze bevoegdheid gedelegeerd naar de Administrateur-Generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Wordt de ontheffing verleend dan moet de aanvrager van de ontbossing vervolgens een omgevingsvergunning tot ontbossing aanvragen en bekomen. Een omgevingsvergunning wordt enkel verleend als het boscompensatievoorstel is goedgekeurd door het ANB. 

Bv. Jan wenst een stuk te ontbossen in de ruimtelijke bestemming woongebied. Vooraleer tot ontbossing over te gaan, moet hij een omgevingsvergunning tot ontbossing bekomen met goedgekeurde boscompensatie.  Stel dat Jan in de ruimtelijke bestemming agrarisch gebied een stuk wenst te ontbossen om een paardenweide aan te leggen dan moet hij eerst een ontheffing aanvragen bij het ANB aangezien de ontbossing niet onder de 4 uitzonderingen van het ontbossingsverbod valt. Bekomt hij de ontheffing dan moet hij vervolgens een omgevingsvergunning tot ontbossing met goedgekeurde boscompensatie vooraleer hij het bos kan ontbossen.

Procedure
De aanvraag tot ontheffing gebeurt op individueel en gemotiveerd verzoek van de aanvrager d.m.v. een aangetekend schrijven aan ANB. Hiervoor wordt het volgende formulier (doc - 798 KB) gebruikt.

Als de aanvrager ontheffing wordt verleend op het verbod tot ontbossing, moet hij een eensluidend verklaard afschrift van die beslissing bij zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning tot ontbossing voegen.

Als de ontheffing op het verbod tot ontbossing niet wordt toegekend, dan blijft het verbod op ontbossing geldig en kan er geen omgevingsvergunning tot ontbossing worden afgeleverd.

Wetgeving
De wettelijke bepalingen inzake ontbossing en de compensatie die daaruit moet volgen zijn in de eerste plaats te vinden in artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. Nadere uitwerking van artikel 90bis van het decreet is vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing
De wettelijke bepalingen inzake de meest kwetsbare waardevolle bossen zijn terug te vinden in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990.
Art. 4.2.1 van de VCRO voert de stedenbouwkundige vergunningsplicht in bij ontbossing.

Opgelet! Het kappen van bomen is gevat door diverse wetgeving.

BINNEN bossen speelt de reden een rol:

  • bomen kappen in het kader van bosbeheer (bos blijft bos!) moet gemachtigd worden;
  • bomen kappen waarbij bos verdwijnt (ontbossing) volgt een specifieke regeling. 

BUITEN bossen kan het kappen van bomen gevat zijn door de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen én de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie. Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt! Het beslissingsdiagram op www.natuurenbos.be/bomenkappen helpt je hierbij.

De definitie van bos vind je terug op www.natuurenbos.be/definitiebos.