Dievegat

Dievegat

Dievegat, 5,5 hectare, ligt tussen de Retranchementstraat en de Zwinuitbreiding en ligt omheen de nieuwe pompboezem die in 2018 wordt aangelegd voor een beter waterbeheer van de Oostkustpolder. Dit kadert in het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang.
In het noordwesten van het gebied bevond zich de historische redoute Fort Napoleon. Deze werd in 2018 grondig gedocumenteerd vooraleer de pompboezem werd aangelegd. 

Dit Natura 2000-gebied bestaat anno 2018 uit verruigde akkers en polderweides met daarin een aantal poelen en een beek. Volgende soorten zijn hier te vinden: echte kamille, grote weegbree, klein kruiskruid, grote ereprijs, grote brandnetel, rietzwenkgras, kropaar, heen en rode klaver.
Omdat de bruine kiekendief en de blauwborst een plaats zouden hebben om te broeden wordt hier een rietmoeras aangelegd. In het kamgrasland worden poelen en struwelen aangelegd als leefgebied voor de boomkikker en de kamsalamander. Het grasland zal beheerd worden door begrazing met runderen. Hiervoor wordt samengewerkt met een lokale landbouwer.

Beheerplan

Het gebied zal enkel toegankelijk zijn via geleide wandelingen. Vanop de nieuwe Zwindijk en aanpalende recreatieve routes, zal het gebied permanent te bezichtigen zijn vanaf 2019.