Gatebeek

Gatebeek

De Gatebeek, een klein maar boeiend gebied in de IJzerbroeken

Wie in Beveren-IJzer wel eens langs de IJzer wandelt, kent vast ook de mooie omgeving van de als monument beschermde Brouckmolen. De laaggelegen graslanden langs het jaagpad staan –en stonden - in de winter vaak onder water, tot groot genoegen van heel wat overwinterende watervogels. Kleine zwanen bijvoorbeeld, brengen er vaak een deel van hun wintervakantie door. Tot 2009 werd de laag gelegen weide van 12ha aan de Gatebeek, die in de jaren 1934-36 werd ingedijkt, elk voorjaar door een pompgemaal droog getrokken. Een saaie, soortenarme grasweide was het resultaat.

In het kader van het Landinrichtingsproject De Westhoek, deelproject ‘IJzervallei’, werden verspreid over vier kerngebieden in het valleigedeelte stroomopwaarts Elzendamme meer dan honderd hectare overstroombare valleigraslanden door de Vlaamse Landmaatschappij aangekocht en ingericht. Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert, samen met plaatselijke landbouwers, deze gronden. Gezien de lage ligging van het ingedijkte perceel aan de Gatebeek veel potenties bood, werd deze weide de belangrijkste van de vier kerngebieden.

Er werd geopteerd om de indijking te behouden, maar het pompgemaaltje werd verwijderd. Het oude greppelpatroon werd hersteld. De inrichtingswerken werden uitgevoerd in het najaar van 2009. Tussen 1 september en 15 april wordt er nu een waterpeil van 3.30m aangehouden. Het perceel is dan grotendeels overstroomd. Nogal wat vogels profiteren daarvan. Grondeleenden, zoals wilde eenden, slobeenden, wintertalingen en pijlstaarten halen elk op hun manier voedsel uit het water of het slijk. Smienten en kleine zwanen komen er slapen om ’s nachts in de buurt te grazen. Ook steltlopers zoals kemphanen, wulpen, groenpootruiters en witgatjes, zoeken er hun kostje bij elkaar en zowel blauwe reigers als grote en kleine zilverreigers komen er vissen. Het netwerk van ondiepe greppels is bovendien ideaal als foerageerplek voor lepelaars.
Vanaf het voorjaar wordt ervoor gezorgd dat het waterpeil langzaam zakt tot een streefpeil van 3m in de zomer. Op die manier kan het gras eind juni gemaaid worden. Daarna  mogen er koeien aan nabegrazing doen. Toch is er ook met dit driemeter peil meestal een aangename hoeveelheid water in het gebied tenzij in zeer droge zomers.

Het gebied heeft sedert de herinrichtingswerken een grote aantrekking op watervogels en steltlopers, vooral in de winter en het voorjaar. De wintermaxima van het aantal overwinterende watervogels zijn spectaculair gestegen. Als broedvogel konden o.a. bergeend, kluut, meerkoet, kievit en slobeend hun gading hier vinden. En als kers op de taart is de Gatebeek één van de broedgebieden voor de grensoverschrijdende broedpopulatie van steltkluut geworden. Met wisselend succes hebben één of meerdere koppels hier gebroed.


Adres: 
° Sint - Brigidaplein, 8691 Beveren-IJzer
Kleine parking aan de kerk
Bushalte “Beveren Station” op 200 m. Meer info: www.delijn.be.
Horeca: 't Geheim spoor

° Alexis Decarneplein, 8691 Stavele
Kleine parking aan de kerk
Bushalte “Stavele kerk” aan de kerk. Meer info: www.delijn.be.
Horeca: De Nachtegaal, In ’t Hof van Commerce

Wandelen: Via de Brouckmolenroute, 7 km, wandel je op het jaagpad langs het ingerichte gebied van 12 ha.