Grondwaardeverlies

Grondwaardeverlies

Wat?

Subsidie van grondwaardeverlies bij bebossing met middelen uit het Bossencompensatiefonds.

Voor wie?

Particulieren, privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen (andere dan de federale staat en het Vlaams Gewest) komen als begunstigde in aanmerking. 

Voorwaarden

De bebossing wordt uitgevoerd met inheemse soorten die standplaatsgeschikt zijn. En de bebossing bestaat uit minimaal twee boom- of struiksoorten en vanaf één hectare uit minimaal drie soorten die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen.

Er wordt inhoudelijk omschreven hoe men het bebossingsproject aanpakt en het beheer achteraf. De bebossing moet minstens 25 jaar in stand gehouden worden.

De grond mag niet gelegen zijn in herbevestigd agrarisch gebied dat nog in landbouwgebruik is. indien de grond in SBZ ligt, mag de bebossing niet in strijd zijn met de instandhoudingsdoelen. De grond mag ook niet aangekocht zijn met subsidies van Natuur en Bos.

De bebossing is uiteraard geen verplichting op basis van een gerechtelijk bevel, een verbintenis of voorwerp van een bestuurlijke maatregel. Bovendien is er geen melding van ontbossing in agrarisch gebied of compensatieplicht.

Alle bijkomende info staat in het besluit.

Bedrag

De subsidie bedraagt een derde van het geïndexeerde bedrag per m2, vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van andere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing. Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de bosbehoudsbijdrage 3,62 euro, dit brengt de subsidie op 1,21 euro/m2.

Procedure

Je dient je aanvraag in met de formulieren die je hier terugvindt.

Je vraagt de subsidie aan in combinatie met een subsidie voor de aanplant: je kan je aanvraag op basis van dit formulier het hele jaar indienen maar er zijn jaarlijks twee indienperiodes die lopen van 1 mei tem 31 augustus en van 1 september tem 30 april.

Je vraagt enkel de subsidie voor grondwaardeverlies aan: je kunt je aanvraag het hele jaar indienen op basis van dit formulier.