Grondwaardeverlies

Grondwaardeverlies

Wat?

Subsidie van grondwaardeverlies bij bebossing met middelen uit het Bossencompensatiefonds.

Voor wie?

Particulieren, privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen (andere dan de federale staat en het Vlaams Gewest) komen als begunstigde in aanmerking. 

Voorwaarden

De bebossing wordt uitgevoerd met inheemse soorten (zie tabel) die standplaatsgeschikt zijn. En de bebossing bestaat uit minimaal twee boom- of struiksoorten en vanaf één hectare uit minimaal drie soorten die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen.

Er wordt inhoudelijk omschreven hoe men het bebossingsproject aanpakt en het beheer achteraf. De bebossing moet minstens 25 jaar in stand gehouden worden.

De grond mag niet gelegen zijn in herbevestigd agrarisch gebied dat nog in landbouwgebruik is. Indien de grond in SBZ ligt, mag de bebossing niet in strijd zijn met de instandhoudingsdoelen. De grond mag ook niet aangekocht zijn met subsidies van Natuur en Bos.

De bebossing is uiteraard geen verplichting op basis van een gerechtelijk bevel, een verbintenis of voorwerp van een bestuurlijke maatregel. Bovendien is er geen melding van ontbossing in agrarisch gebied of compensatieplicht.

Alle bijkomende info staat in het besluit.

Bedrag

De subsidie bedraagt een derde van het geïndexeerde bedrag per m2, vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van andere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing. Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de bosbehoudsbijdrage 3,62 euro, dit brengt de subsidie op 1,21 euro/m2.

Procedure

Je dient je aanvraag in met de formulieren die je hier terugvindt. De indiening gebeurt voor de aanplant op een moment dat toelaat om vast te stellen of aan de voorwaarden voldaan is. Onze adviseurs moeten immers kunnen vaststellen dat aan alle voorwaarden voldaan is voor de subsidie.

Hou er rekening mee dat voor de aanplantsubsidie bebossing pas aangeplant kan worden nadat de aanvraag goedgekeurd is. Beide aanvragen worden los van elkaar beoordeeld maar als je aanspraak op beiden wil maken, zorg je ervoor dat de aanplant pas na de goedkeuring van de aanplantsubsidie gebeurt.