Acuut gevaar

Acuut gevaar

Op deze pagina vind je meer informatie over het kappen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband vanwege acuut gevaar.

Hiervoor was vroeger de schriftelijke instemming van het Agentschap voor Natuur en Bos vereist, maar deze bevoegdheid ligt vanaf 29/09/16 bij de burgemeester van de desbetreffende gemeente.

Wat is acuut gevaar?
Acuut gevaar dreigt :

 • wanneer er direct gevaar dreigt om personen te verwonden
 • wanneer er direct gevaar dreigt om eigendommen te beschadigen
 • wanneer er direct gevaar dreigt voor andere bomen (vb. snelvermeerderende ziekte)

Direct gevaar moet hierbij worden geïnterpreteerd als sneller voorkomend dan de termijnen die voorzien zijn in de normale vergunningsprocedure.

Acuut gevaar bij bomen doet zich voor op het ogenblik dat men een of meerdere fysische mankementen zichtbaar vaststelt, zoals:

 • wortelbreuk
 • stambreuk – lateraal of horizontaal
 • opengescheurde kruin
 • openscheuren van meerstammige bomen en kruinen
 • afgescheurde zware hoofdtak van de kruin met verminking van de stam en stamtorsingen
 • boom al geruime tijd volledig afgestorven met houtinrottingen waardoor de stabiliteit onvoldoende wordt
 • duidelijk vermolmde (en door zwammen) volledig aangetaste schors en houtvezels van de stam

Eveneens bij externe aantastingen of andere inwerkende krachten, zoals:

 • Boom die recentelijk schuin is gezakt uit zijn natuurlijk evenwicht
 • Houtzwammen aantastingen op verschillende plaatsen of onderaan de voet van de stam over 1/3de tot meer dan de helft van de stamomtrek
 • Volledig ingerotte en uitgeholde stam
 • Diep ingerotte stamwonden, waarbij een breuk bij stormwinden niet uit te sluiten is
 • Ondermijning van de boom zijn goede stabiliteit door uitspoeling bodem of bij grondwerken

Bij monumentale bomen is het belangrijk om acuut gevaar grondig te evalueren. Eventueel kunnen tijdelijke maatregelen genomen worden om de veiligheid te garanderen door bijvoorbeeld een veiligheidsperimeter in te stellen. Op korte termijn kan een boomdeskundige beter inschatten in welke mate de boom gevaarlijk is. Eens de boom geveld is, is er natuurlijk geen terugkeer mogelijk.

Hulpmiddelen

Heraanplanten - compenseren
Uiteraard is hier de zorgplicht (voortvloeiend uit het natuurdecreet) ook van toepassing. Dit wil zeggen dat een gekapte boom gecompenseerd moet worden door een heraanplant.

Toch geen acuut gevaar?
Wanneer men na onderzoek tot het besluit komt dat er geen sprake is van 'acuut gevaar', meldt men dit aan de aanvrager.  De normale procedure voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van bomen dient dan gevolgd te worden.

Acuut gevaar in bosverband?
Voor gevaarlijke bomen in bosverband gelden andere juridische regels. Dringende kappingen om veiligheidsredenen kunnen direct worden uitgevoerd maar ten laatste binnen de 24 uur na de kapping moet die gemeld worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Wettelijk kader