Leegpompen van vijvers, plassen of poelen – tijdelijk wijzigen grondwaterstand

Leegpompen van vijvers, plassen of poelen – tijdelijk wijzigen grondwaterstand

De code van goede natuurpraktijk (Omzendbrief LNW/98/01 (bijlage 1)) omschrijft de normale onderhoudswerken voor stilstaande waters (plassen, meren, vijvers, oude rivierarmen,…), poelen, moerassen en waterrijke gebieden. Bij het regulier beheer wordt afgezien van drainage en ontwatering. Permanente grondwatertafeldaling en het wegpompen van (grond)water worden vermeden.

Het leegpompen van een vijver, een poel of een plas kan vegetaties of kleine landschapselementen rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden. Zorg dat je in het bezit bent van een omgevingsvergunning om de natuur te wijzigen. In het VEN is een verscherpte natuurtoets vereist. In een Speciale Beschermingszone (SBZ) is een voortoets en passende beoordeling vereist. Neem ook maatregelen om vissen en amfibieën te laten overleven.

De informatienota ‘Verlagen van het waterpeil bij open waters’ van Departement Omgeving en VMM geeft duiding hoe grondwaterverlaging bij natuurbeheerwerken te beoordelen. Wordt een vijver, een poel of een plas tijdelijk drooggezet in functie van werken, dan wordt dit niet beschouwd als een grondwaterwinning. Echter, wil je een vijver, een poel of een plas leegpompen, en wordt deze vijver, poel of plas gevoed door grondwater, dan wordt dit beschouwd als een (tijdelijke) grondwaterwinning of bemaling. Zorg dan dat je in regel bent met de vigerende wetgeving rond grondwaterwinningen (milieuvergunning).

Probeer bij bemalingen de richtlijnen ter bescherming van het milieu in acht te nemen.