Subsidies

Herbebossing

Aanvraagformulier

Waarvoor kun je een subsidie aanvragen?

Natuur en Bos verleent subsidies voor de aanleg van een bos met inheemse soorten. Er wordt een subsidie voorzien voor de aanplant en voor wildbescherming. Er worden geen vaste plantverbanden en stamtallen meer opgelegd. Zowel klassieke beplantingen waarbij het terrein gelijkmatig beplant wordt als groepenaanplant met tussenin natuurlijke verjonging (QD-methode) of nog andere varianten zijn toegelaten. Als je kiest voor een andere methode dan klassiek vlaksgewijs aanplanten, motiveer je die aanpak in je aanvraag. Wie voor een zuivere natuurlijke verjonging opteert, kan enkel de subsidie voor collectieve wildbescherming aanvragen.

Er mag pas gestart worden met de herbebossing na goedkeuring van het dossier.

Er wordt gewerkt met een selectieprocedure. In tegenstelling tot bij de vorige subsidieregelingen geeft voldoen aan de voorwaarden geen garantie op goedkeuring van uw dossier (zie procedure aanvraag).

Wie kan subsidie aanvragen?

Zowel natuurlijke personen, privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen (uitgezonderd het Vlaamse Gewest en de federale staat) kunnen deze subsidie krijgen. Degene die de subsidie aanvraagt moet eigenaar zijn van de grond of een zakelijk recht (bv. vruchtgebruik of erfpacht) of persoonlijk recht (bv. pachter of huurder) hebben dat herbebossing toestaat. Je kan ook met meerdere bosbeheerders gezamenlijk een subsidie aanvragen. In dat geval duid je een gevolmachtigde aan. Wanneer je lid bent van een bosgroep kan de bosgroep de subsidieaanvraag opmaken en in jouw naam indienen.

Instapvoorwaarden aanleg herbebossing

Aan de volgende voorwaarden moet je voldoen op het moment van de subsidieaanvraag, en waar relevant tot na de uitbetaling van de tweede schijf.

 • De te bebossen oppervlakte bedraagt minimaal 0,50 ha. De oppervlakte kan bestaan uit ruimtelijk gescheiden deeloppervlaktes van minimaal 0,1 ha, op voorwaarde dat die binnen een straal van 1 kilometer van elkaar liggen.
 • De oppervlakte wordt bepaald via intekening (deze verschilt van de kadastrale oppervlakte!). De subsidiabele oppervlakte wordt berekend door Natuur en Bos en teruggekoppeld met de aanvrager. Je kunt deze zelf ook nagaan door bijvoorbeeld gebruik te maken van Google maps, www.geopunt.be of een andere toepassing.
 • De herbebossing gebeurt met inheems plantmateriaal.
 • Alle soorten moeten standplaatsgeschikt zijn.
 • De herbebossing bestaat uit minimaal twee boom- of struiksoorten, en vanaf 1 hectare minimaal drie soorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen.
 • De herbebossing is, in voorkomend geval, in overeenstemming met het beheerplan, de kapmachtiging, het natuurrichtplan en het managementplan Natura 2000.
  • Bij bebossing met als doel een natuurstreefbeeld bos gelden voor de soortenkeuze volgende afspraken:
   • Minimum 70% (van de oppervlakte of van de hoeveelheid plantgoed) van de aanplanting gebeurt met sleutelsoorten conform LSVI. Meer info per natuurstreefbeeld bos vind je op ecopedia.
   • Maximaal 30% verplegende soorten zijn toegelaten mits motivatie (Bijv. (1) om de bodemkwaliteit te verbeteren, (2) bosomvorming zonder glyfosaat, (3) om de resiliëntie (capaciteit om te herstellen na verstoring) te verhogen. Verplegende soorten mogen geen exoten zijn en geen archeofyten (o.a. Tamme kastanje, Grauwe els)
 • De herbebossing is niet als maatregel tot herstel door de rechtbank bevolen.

Verbintenisvoorwaarden aanleg herbebossing

Aanplantsubsidie

Aan deze voorwaarden moet je voldoen van de aanplant tot 5 jaar na de indiening van de eerste uitbetalingsaanvraag:

 • De herbebossing moet worden uitgevoerd zoals beschreven in de goedgekeurde aanvraag.
 • Je bezorgt ons herkomstattesten voor het gebruikte plantgoed. Dat moet immers voldoen aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal (meer informatie in het leveranciersdocument). Plantgoed uit zaad dat je zelf gewonnen hebt uit je eigen bos en verder zelf opgekweekt hebt kan ook in aanmerking komen, als het voldoende kwalitatief is. Dat meld je dan bij de aanvraag. Je moet dan aantonen dat noch het zaad noch het plantgoed in de handel geweest zijn en dat je dus elke stap van zaad tot plantsoen zelf hebt uitgevoerd.
 • De nodige beheerwerken voor het in stand houden van de herbebossing moeten uitgevoerd worden.
 • De herbebossing moet als inheems bos behouden worden. De aanplant van niet-inheemse soorten is niet toegestaan en de natuurlijke verjonging van niet-inheemse soorten mag maximaal 10% bedragen van de bedekking van de boomlaag en van de onder- en nevenetage.
 • Je moet uiterlijk vier jaar na de aanvraag tot uitbetaling van de eerste schijf een goedgekeurd beheerplan hebben.
 • Op de grond in kwestie mag geen veroordeling of geen bestuurlijke boete rusten voor het niet naleven van de bepalingen, vermeld in artikel 50, 81, 90bis, 96 of 97, van het Bosdecreet van 13 juni 1990.

Indien de bosbeheerder van de herbebossing verandert (bij verkoop, erfenis, erfpacht…) moet je via de akte de nieuwe bosbeheerder op de hoogte brengen van de subsidieaanvraag. Zowel de rechten (de nog uit te betalen subsidie) als de plichten (naleven van de voorwaarden en eventuele terugbetalingen) die hieraan verbonden zijn gaan over op de nieuwe bosbeheerder.

Wildbescherming:

 • Uitvoering zoals in goedgekeurde aanvraag
 • Bij collectieve wildbescherming: behoud en onderhoud tot 7 jaar na de aanvraag tot uitbetaling van de eerste schijf.

Communicatieverplichtingen

Aanplantingen die bijdragen tot het behalen van de instandhoudingsdoelen Natura 2000 kaderen binnen het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en worden voor 50% mee gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). In dit geval moet u ook voldoen aan communicatieverplichtingen die u via deze link kan terugvinden (zie ook daar voor logo’s en sjablonen): http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/commun...

Samengevat houden deze voorwaarden in dat als je communiceert over de herbebossing (bv. artikel in een tijdschrift, website, affiche…) je volgende zaken moet vermelden:

 • Op de titelpagina: Naam verantwoordelijke uitgever met instantie die verantwoordelijk is voor de inhoud van de informatie
 • Link naar www.vlaanderen.be/pdpo
 • Bij professionele websites waarbij een directe link is tussen het doel van de website en de gesteunde operatie, moet er een korte beschrijving van de operatie vermeld worden (met doelstellingen en resultaten), met de vermelding “met steun van ELFPO”.
 • De nodige logo’s en slogans (zie bovenvermelde website).
 • De beschrijving van het project, de vermelding van de cofinanciering vanuit ELFPO en de logo’s en slogans moeten 25% uitmaken van de totale communicatieruimte.

Indien je meer dan 50.000 euro subsidie ontvangt, moet je een informatiebord plaatsen tijdens de werken.

Standplaatsgeschiktheid

Dit wordt door onze adviseurs beoordeeld op basis van de LSVI en de streefbeelden op naburige percelen en in de streek. Indicatief kun je gebruik maken van de bobo tool op http://data.inbo.be/bobo. Bij 'trofiegraad' kies je best voor 5 'zeer rijk' als de beplanting op gronden gebeurt die in landbouwgebruik waren. Soorten uit de categorieën 'zeer geschikt, 'geschikt' en 'matig geschikt' worden aanvaard. Afwijkingen hiervan kunnen steeds gemotiveerd worden in het aanvraagdossier, bv. op basis van gewijzigde omstandigheden (vb droger – pas de parameters aan in de zoekmodule) of op basis van ervaringen in nabijgelegen bos. Nogmaals, deze tool is louter indicatief, je kunt zelf argumenteren dat andere soorten geschikt zijn.

Leveranciersdocument ('herkomstattest')

Voor de meeste boomsoorten heb je een leveranciersdocument nodig (vroeger ook wel herkomstattest genoemd). Dit is een wettelijk verplicht document dat de verkoper/boomkweker moet afleveren bij de verkoop van bosbouwkundig teeltmateriaal en dat de herkomst van de zaden waar het plantgoed uit is opgekweekt en autochtoniteit en/of bosbouwkundige kwaliteit ervan weergeeft ('erkende herkomsten'). Bij de bestelling van het plantgoed zeg je duidelijk aan de boomkweker dat je het plantgoed wil gebruiken om een bos aan te leggen en dat je zo’n leveranciersdocument nodig hebt. Je moet het attest als bijlage bij het betalingsformulier voegen, anders kan de subsidie niet uitbetaald worden.

Zo’n attest heb je nodig voor de volgende boomsoorten: zomereik, wintereik, beuk, es, zoete kers, haagbeuk, zomerlinde, winterlinde, zwarte els, ruwe berk, zachte berk, gewone esdoorn, ratelpopulier, cultuurpopulier, grauwe abeel en grove den. Voor wilg en olm is geen leveranciersdocument vereist.

Natuur en Bos kan bijkomende herkomsten van bovenvermelde boomsoorten aanvaarden. Die zullen in de toekomst hier worden opgenomen.

Aanbevolen herkomsten

Aanbevolen herkomsten zijn geselecteerd uit de erkende herkomsten (die met een leveranciersdocument verkocht worden). Het zijn nakomelingen van bomen die getoond hebben dat ze in onze streken goed groeien en goede bosbouwkundige eigenschappen hebben. Ook autochtone bomen en struiken staan op deze lijst. Ook alle plantsoen met Plant van Hier-label wordt als aanbevolen herkomst beschouwd. Meer informatie over aanbevolen herkomsten vind je in de folder over aanbevolen herkomsten. Daarin is ook de recentste lijst van aanbevolen herkomsten opgenomen.

Beheerplan

Je moet uiterlijk vier jaar na de aanvraag tot uitbetaling van de eerste schijf een goedgekeurd beheerplan hebben. Als je jouw herbebossing laat bijdragen tot de instandhoudingsdoelen Natura 2000 moet je deze bijdrage tegen dan ook opnemen in je beheerplan (zie ook verder beoordeling door Natuur en Bos).

In het kader van de subsidie wordt geen bepaald type van beheerplan opgelegd. Je kunt zelf kiezen welk type natuurbeheerplan je opmaakt, voor zover in het kader van het Decreet natuurbehoud geen natuurbeheerplan van een bepaald type wordt opgelegd, en voor zover jouw keuze niet beperkt zou worden door de eventuele noodzaak om je bijdrage tot de instandhoudingsdoelen op te nemen.

Berekening subsidiebedrag

De subsidie voor de beplanting bedraagt 3000 euro/ha.

Indien het gebruikte plantgoed via de handel wordt aangeschaft, dient dit plantgoed voor de soorten in bijlage 3 voor minstens 75% van het gebruikte aantal planten afkomstig te zijn van aanbevolen herkomsten. In dit geval bedraagt de subsidie 3250 euro.

De subsidie voor individuele wildbescherming bedraagt 0,45 euro per apart beschermingsstuk, deze voor collectieve wildbescherming bedraagt 235 euro per 100 m raster.

Procedure aanvraag

Er wordt gewerkt met twee indienperiodes: van 1 mei tot 31 augustus en van 1 september tot 30 april.

De aanvraag moet ingediend worden via het formulier dat je op deze pagina terugvindt.

Je krijgt binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag door Natuur en Bos een ontvangstmelding. Deze is - tenzij anders vermeld - tegelijk ook de ontvankelijkheidsverklaring. In het geval je aanvraag niet ontvankelijk is (dossier onvolledig, niet voldoen aan voorwaarden… ) of als Natuur en Bos voorstelt om aanpassingen te doen aan het beplantingsvoorstel, krijg je 30 dagen om een bijgewerkt dossier in te dienen. Natuur en Bos meldt binnen de 30 dagen na ontvangst hiervan of het dossier al dan niet ontvankelijk is. Natuur en Bos neemt een beslissing over de goedkeuring van het aanvraagdossier binnen de 90 dagen na het aflopen van de indienperiode.

Beoordeling door Natuur en Bos

Niet elke subsidieaanvraag die ontvankelijk is, wordt ook automatisch goedgekeurd. Alle ontvankelijke subsidieaanvragen worden beoordeeld en gequoteerd. Ze moeten ook een minimumscore halen van 10 op 20.

Projecten die bijdragen tot de instandhoudingsdoelen krijgen steeds voorrang op de andere projecten. Indien er te weinig middelen ter beschikking zijn zullen enkel de hoogst gequoteerde dossiers goedgekeurd worden. Bij gelijke score krijgt het project met de grootste oppervlakte voorrang.

Check op de website van Natura 2000 jouw bebossing kan bijdragen aan de realisatie van de Europese natuurdoelen (IHD's). Klik op jouw gebied, en klik door naar 'doelen' of 'prioritaire inspanningen'. Je kunt voor deze inschatting ook contact opnemen met de bij het gebied vermelde contactpersoon.

Uitbetaling en controle subsidies?

De uitbetaling van de subsidies zal in twee schijven verlopen. Een eerste schijf van 75% van het toegekende bedrag kan aangevraagd worden na uitvoering van de aanplant en binnen een termijn van 3 jaar na goedkeuring van de subsidie. De tweede schijf van 25% kan ten vroegste 3 jaar en uiterlijk 4 jaar na de aanvraag tot uitbetaling van de eerste schijf, aangevraagd worden. Je ontvangt het formulier voor uitbetaling samen met de melding van goedkeuring. Voor een duplicaat kun je mailen naar subsidies.anb@vlaanderen.be

Controles

Naast de administratieve controles voert Natuur en Bos jaarlijks op basis van een steekproef terreincontroles uit op de uitbetalingsaanvragen van de aanplantingssubsidie. Wanneer op basis van de controles blijkt dat de subsidievoorwaarden niet nageleefd worden of indien u in uw betalingsaanvraag voor een grotere oppervlakte subsidie aanvraagt dan dat vastgesteld wordt zal de subsidie geheel of gedeeltelijk ingehouden of teruggevorderd worden. In geval van niet naleving van de instapvoorwaarden wordt steeds het volledige bedrag ingehouden of teruggevorderd.