Jacht

Jachtplan

De verzameling van alle aaneengesloten percelen waarop een jager het jachtrecht heeft noemt men het jachtterrein. Iedere jager moet jaarlijks een jachtplan van zijn jachtterrein indienen. Dat plan geeft dus weer op welke percelen hij over het jachtrecht beschikt.

Wil je een perceel uit een jachtplan verwijderen? Vul het formulier in in het e-loket voor jachtplannen of stuur het ingevulde formulier dat je hier vindt op naar de arrondissementscommissaris van jouw provincie formulier.

Oppervlakte

Om te mogen jagen met het geweer moet het aaneengesloten jachtterrein minstens 40 ha groot zijn. Specifiek voor waterwild kan daarvan afgeweken worden. De aaneengesloten wateroppervlakte moet dan minimaal 3 ha groot zijn. Voor andere vormen van jacht (bijvoorbeeld met een roofvogel of met fret en buidel) is geen minimale oppervlakte bepaald. Voor het begrip ‘aaneengesloten’ verwijzen we naar artikel 8 van het Jachtdecreet.

Hoe en wanneer een jachtplan indienen?

Jaarlijks moet vóór 1 april een voorstel van het jachtplan ingediend worden bij de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het jachtterrein ligt. Wanneer men lid is van een erkende wildbeheereenheid (WBE) wordt het voorstel van jachtplan ingediend door deze WBE. Een onafhankelijke jachtrechthouder die niet aangesloten is bij een erkende WBE moet zelf het voorstel van jachtplan indienen. Bij het voorstel van jachtplan moet een verklaring gevoegd worden waarin alle leden-jachtrechthouders en de medejachtrechthouders verklaren dat ze akkoord gaan met het voorgestelde jachtplan.

Sinds 2018 werken de Vlaamse diensten van de gouverneurs op een volledig nieuw digitaal platform voor de jachtplannen. Dit betekent in de praktijk dat ze niet langer jaarlijks van een wit blad beginnen waarbij alle voorstellen van jachtplan met elkaar vergeleken worden. Ze nemen nu de specifieke aanpassingen ten opzichte van het vorige jachtplan onder de loep.

Daarom is het belangrijk dat ze:

Op die manier willen zij sneller tot correct goedgekeurde jachtplannen komen.

Het oude formulier “Indiening van een voorstel van jachtplan” moet niet langer gebruikt worden.

Overlappingen?

Wanneer alle voorstellen van jachtplannen zijn ingediend, controleert de arrondissementscommissaris de voorstellen op overlappingen met andere plannen. Bij overlappingen worden de indieners van het voorstel verzocht een schriftelijk bewijs te bezorgen van hun jachtrecht vóór 15 juni. Het oudste nog geldige schriftelijke bewijs is daarbij het bewijs van het jachtrecht. Wanneer blijkt dat de indiener van het voorstel van jachtplan geen voldoende schriftelijk bewijs van zijn jachtrecht kan voorleggen, betekent dat dat het perceel geen deel kan uitmaken van het jachtplan. De arrondissementscommissaris kleurt dat perceel uit als een rood vlak. Het jachtplan wordt tegen 1 juli door de arrondissementscommissaris goedgekeurd en teruggestuurd aan de indiener. Het Agentschap voor Natuur en Bos krijgt een kopie.

Vorm jachtplan?

De vorm van het voorstel van jachtplan ziet er als volgt uit:

  • de buitengrens van het jachtterrein wordt aangeduid met een groene doorlopende lijn
  • met een rode doorlopende lijn met een rode arcering duidt men binnen het jachtterrein de zones aan waarvan men de jachtrechten niet bezit
  • met een blauwe doorlopende lijn duidt men het WBE-werkingsgebied van de WBE aan

Raadplegen?

Je kunt de jachtplannen hier raadplegen. De groene percelen zijn in een jachtplan opgenomen. Omwille van privacyredenen zijn op de jachtplannen geen namen of andere persoonsgegevens weergegeven. De kaart geeft de jachtplannen weer zoals ze werden goedgekeurd voor het jachtseizoen 2019-2020 (geldig van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020).

De werkwijze voor de digitale weergave van de goedgekeurde jachtplannen wordt verder gemoderniseerd. Deze modernisering betekent ook dat wijzigingen sneller verwerkt en weergegeven kunnen worden. Momenteel is de frequentie van update ongeveer elk kwartaal. Wijzigingen die u heeft laten uitvoeren zijn dus mogelijk nog niet onmiddellijk zichtbaar. De arrondissementscommissaris van de provincie waarin het perceel ligt beschikt steeds over meest recente jachtplannen. Voor dringende zaken kan u hen dan ook contacteren via onderstaande contactgegevens.


Aanpassing van het jachtplan

Stel je vast dat jouw eigendom of het perceel waarop je het jachtrecht hebt, verkeerd wordt weergegeven in een jachtplan? Dan kun je de procedure inzetten voor wijziging van het jachtplan.

OF

  • Vul dit formulier in en stuur een kopie van het volledige aanslagbiljet onroerende voorheffing of een overzicht van je eigendom te bekomen via deze website per post of per e-mail naar de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het perceel gelegen is. De arrondissementscommissaris onderzoekt de aanvraag.

Let op!

  • Je moet voor elk perceel waarvoor je het jachtplan wil laten aanpassen een schriftelijk bewijs van je jachtrecht bijvoegen.
  • Wanneer een perceel niet in een jachtplan is opgenomen, is geen enkele vorm van jacht mogelijk. De eigenaar moet zijn goed als een goede huisvader beheren en kan juridisch (mede-)aansprakelijk gesteld worden voor het beheer van soorten die op zijn terrein leven en voor de schade die ze eventueel elders aanrichten.