Boswachter voor de regio Lage tot Hoge Kempen

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Als boswachter bestaat je opdracht uit het beheren van bossen, andere natuurgebieden en/of parken, dit zowel in de domeinen van Natuur en Bos als ter ondersteuning van openbare eigenaars. Dit betekent dat je ongeveer 2/3e van je tijd op het terrein doorbrengt en het andere derde van je tijd besteedt aan overleg en administratie. In je functie als boswachter werk je ook mee aan beheerplannenprocessen: je volgt mee de opmaak van de plannen en je zorgt ervoor dat iedereen op elkaar is afgestemd bij het omzetten van beheerplannen in tastbare realiteit. De functie biedt dus zowel intellectuele als fysieke uitdagingen.

Boswachters vandaag zijn ook ambassadeurs van het terrein dat zij beheren. Daarbij hoort ook samenwerken met collega’s buiten de eigen boswachterij en regio om in voortdurend overleg te bespreken wat er nodig is om de doelen, in het eigen gebied en dat van collega’s, te realiseren. Van een moderne boswachter verwachten we ook dat hij/zij de eigen vakspecialisaties aanwendt om collega boswachters te ondersteunen of vervangen in hun werkzaamheden.

Daarnaast ga je resoluut voor een multifunctioneel bos- en natuurbeheer en steek je de handen uit de mouwen om tot afspraken te komen die zich vertalen in terreinrealisaties. Je baseert je hiervoor op je eigen ecologische inzichten en informatie van onderzoeksinstellingen, vrijwilligers, ploegbazen, natuurarbeiders, enz. Goed netwerken via klassieke en moderne communicatiemiddelen is dus van essentieel belang. Een moderne boswachter is eveneens voldoende digitaal vaardig met moderne informaticatoepassingen en -software.

Kortom: voel je je aangesproken door bovenstaande functie-inhoud, ben je flexibel in werkuren waarbij je ook in weekenddiensten (volgens een op voorhand vastgelegd rooster) wil meedraaien en heb je gewoon goesting om mee te werken aan het beheer van de natuur in Vlaanderen, dan ben jij de collega waar wij op zoek naar zijn!

2 FUNCTIECONTEXT

Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De boswachters staan met twee 'botten' op het terrein en zorgen er met hun terreinkennis en ervaring voor dat het beheer gebeurt zoals het hoort.
Natuur en Bos (ANB):

 • Stelt zich tot doel om elke dag te werken aan meer en betere bossen, en meer en betere natuur en groen;
 • Investeert in een hedendaags beleid en beheer van bossen, natuur en parken en ondersteunt partners die dezelfde doelen nastreven;
 • Wil duurzaam investeren in een toekomst voor iedereen, met groene, leefbare steden, met een gevarieerd platteland en ruimte waar men zich kan ontspannen in talrijke bossen, natuurgebieden en parken.

Op de website van Natuur en Bos staat een overzicht van alle natuurdomeinen die het agentschap beheert.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Voorbereiden, opvolgen en uitvoeren van terreinbeheer, toezicht en communicatie op het terrein met als doel de doelstellingen van het terreinbeheer mee te realiseren.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Voorbereiding
Werkzaamheden in eigen boswachterij of bij een collega inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren en kennis nemen van specifiek uit te voeren opdrachten (intern of extern) teneinde de regiowerking efficiënt te laten verlopen.
 • Raadplegen van de instructies van de regiobeheerder;
 • Kennis nemen van uit te voeren opdrachten en op basis hiervan een eigen werkplan opstellen en terugkoppelen;
 • Input leveren aan de regiobeheerder voor de opmaak van een realistische planning op korte termijn en voor een kostenefficiënte jaarplanning en beheervoorstellen;
 • Vragen van partners in de planning verwerken;
 • Voorbereidende vergaderingen bijwonen;
 • Ramingen maken van de benodigde middelen;
 • Consulteren van de beheerplannen en de praktische uitvoering ervan voorbereiden;
 • Ecologische input leveren voor het opmaken van de bestekken.
Uitvoering
Werken uitvoeren en begeleiden teneinde bij te dragen tot een efficiënte en tijdige afhandeling van de dagelijkse opdrachten van de regio.
 • Bosbehandeling zoals hameringen uitvoeren, bestandsmetingen, enz.;
 • Uitvoeren van activiteiten ter plaatse zoals meten, controleren, schatten, fotograferen, enz.;
 • Fauna -en florabeheer met inbegrip van monitoring;
 • Opmaken van eenvoudige technische plannen en ontwerpen bv. beplantingsplan/schema;
 • Maatregelen voorstellen/nemen om de veiligheid op het terrein te waarborgen;
 • Instaan voor onderhoud van eigen materiaal;
 • Controleren van uitgevoerde werken (geen bouwwerken) bv. gebruiksovereenkomsten, maaiwerken, bosbouwwerkzaamheden, enz.;
 • Inspringen bij werkoverlast of calamiteiten en vervangen van afwezige collega’s met als doel de continuïteit van de dienstverlening te garanderen:
  • Collega’s helpen om alle taken rond te krijgen;
  • Kleine verhuizingen en tentoonstellingen opzetten;
  • Inspringen bij grote of uitzonderlijke evenementen of gebeurtenissen (vb. bosbrand, uitbraak vee, enz.);
  • De taken van afwezige collega’s overnemen om de continuïteit van het beheer en toezicht te garanderen.
Rapporteren
Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met als doel de leidinggevende/het team/zichzelf in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.
 • Problemen en voorvallen signaleren en bespreken met de leidinggevende;
 • Registreren van uitgevoerde werkzaamheden: agenda, planning en outputindicatoren;
 • Gegevens verzamelen voor de rapportering, bv in het kader van een beheerplan, in kader van instandhoudingsdoelstellingen, enz.
Informeren
Informeren over producten, diensten, systemen of procedures teneinde er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan.
 • Bezoekers ontvangen (gastheerschap);
 • Peilen naar de meningen van bezoekers en partners;
 • Communicatie naar aanleiding van specifieke werken/gebeurtenissen (oa publiek, gemeenten, pers,…);
 • Input leveren voor educatieve dragers en infrastructuur;
 • Overleg en samenwerking met partners in kader van beheer eigen domeinen: aanspreekpunt voor gemeentes, overleg met waterwegen, enz.;
 • Verstrekken van informatie over reglementeringen en technieken;
 • Adviseren van studies en ontwerpen uitgevoerd door externe studiebureaus (bijvoorbeeld beheerplannen);
 • Terreinexpertise i.v.m. bosgebruik en kapvergunningen aan regiobeheerder bezorgen;
 • Vanuit praktische kennis van het terrein een concrete bijdrage leveren bij de opmaak van beheerplannen en terreinvisies.
Kennis m.b.t. het vakgebied
Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein teneinde via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren.
 • Goede kennis van bos, natuur en openbaar groen bijhouden;
 • Diepgaande terreinkennis verwerven en onderhouden;
 • Lezen van vakliteratuur en deelnemen aan gespecialiseerde opleidingen;
 • Kennen en opvolgen van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • Bijhouden van documentatie en ervaring en uitwisselen ervan met collega’s;
 • Specialisatie ontwikkelen naargelang het werkgebied vereist: faunabeheer, kuddebeheer, kwekerij, collecties, enz.
Beheer van materiaal en/of gegevens
Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige materiaal (grondstoffen en werktuigen) en/of analyseren van gegevens met als doel altijd te beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens.
 • Beheer van eigen materiaal: elektronisch materiaal, dienstwagen, enz.;
 • Gegevens ingeven in verschillende databanken.
Controle
Op het terrein controleren van de naleving van wetgeving, regelgeving, voorschriften of normen teneinde dwalingen op te sporen en eventueel correctieve acties te ondernemen of te laten ondernemen.
 • Toezicht uitoefenen tijdens de afgesproken perioden bv weekends, kerstvakantie, … en in bepaalde situaties bv. brandgevoelige periodes;
 • Toezicht uitoefenen op het eigen terrein zodat de gebruikers de regels respecteren (oa toegankelijkheid, jacht, visserij, …);
 • Vaststellen van inbreuken in openbare domeinen;
 • Houtexploitatie opvolgen;
 • Controleren machtigingen toegankelijkheid.

4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1) Je hebt een diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be.
  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).
 • 2) Je hebt een getuigschrift bosbouwbekwaamheid of natuurmanagement (voeg een kopie van dit getuigschrift bij je sollicitatie!).
 • 3) Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste getuigschrift.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Tom Bonnewyn, tom.bonnewyn@vlaanderen.be, 0471 63 06 93).

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Je hebt een professionele kennis van beheervormen (park/natuur/bos), bosbouwkundige technieken (bv. schalmen) en het nodige materiaal voor het uitvoeren van standaardwerken;
 • Je hebt professionele kennis van relevante planten- en boomsoorten;
 • Je hebt professionele kennis van de reglementeringen op vlak van natuur-en bosbeleid m.b.t. terreinbeheer;
 • Je hebt een basiskennis van de reglementering op vlak van veiligheid, gebruik van bestrijdingsmiddelen en gevaarlijke stoffen;
 • Je hebt een basiskennis van machines zoals een bosmaaier, boomzaag, enz.;
 • Je beschikt over digitale vaardigheden om op een zelfstandige manier informaticatechnologieën en -toepassingen te gebruiken (Microsoft Office, internet, databanken, enz.).

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1)
 • Resultaatgericht: Je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te overstijgen (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1)

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-v....

4.2.3 Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

 • Een woonstdervingstoelage kan alleen toegekend worden indien je woont in de provincie van de regio waarin je als boswachter werkzaam bent.
 • Je bent bereid tot het dragen en hanteren van wapens.


4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • 3. Je bent medisch geschikt voor deze functie;
 • 4. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van technicus (rang C1, salarisschaal C121 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.028,27 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

Door de COVID19-crisis past het Selectiecentrum momenteel haar werkwijze aan en worden sollicitatieprocedures digitaal uitgevoerd of uitgesteld. Als de maatregelen voor de inperking van het coronavirus nog van kracht zullen zijn, is het mogelijk dat de timing van deze sollicitatieprocedure wordt aangepast, of dat er meer digitaal gescreend wordt. Uiteraard brengen we jou in dat geval steeds tijdig op de hoogte.

6.1. MODULE 1: eerste screening
6.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden
Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.
De cv-screening vindt plaats in de week van 5 oktober 2020 (datum onder voorbehoud).

6.1.2. Voorselectie op basis van een telefonische screening
Door middel van een telefonische screening beoordeelt een selectieverantwoordelijke je kandidatuur op volgende criteria:

 • eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen
 • eerste toetsing van je inzicht in de functie
 • eerste toetsing van je inzetbaarheid in de functie

Je wordt door een selectieverantwoordelijke opgebeld op 13 of 14 oktober 2020 (datum onder voorbehoud). Het telefoongesprek gebeurt in het Nederlands.
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de criteria én wie behoort tot de 6 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 6 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen.

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties
Door middel van competentiegericht interview, een persoonlijkheidsvragenlijst en computergestuurde testen worden volgende competenties bevraagd:

 • Verantwoordelijkheid nemen (niveau 1)
 • Samenwerken (niveau 1)
 • Analyseren (niveau 1)
 • Klantgerichtheid (niveau 1)
 • Plannen & organiseren (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid (niveau 1)

Een selectieverantwoordelijke en afgevaardigden van Natuur en Bos nemen deze screening af.
De persoonlijkheidsvragenlijst en de computergestuurde testen zullen vooraf (ongeveer een week voor het gesprek) via e-mail aan de kandidaten worden toegestuurd. Deze worden online afgenomen.
Deze module vindt plaats in Brussel op 9 november 2020 (datum onder voorbehoud).

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING
Op basis van een jurygesprek met case beoordelen afgevaardigden van Natuur en Bos en een selectieverantwoordelijke volgende criteria:

 • Je motivatie
 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Je technische competenties
 • Je persoonsgebonden competentie Resultaatgerichtheid (niveau 1)
 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats in Brussel op 9 november 2020 (datum onder voorbehoud).
Op basis van het verkregen totaalbeeld (bij de resultaten van module 2 en 3) word je ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.
De kandidaat die in aanmerking komt voor de concrete vacature, wordt uitgenodigd voor een gesprek met de administrateur-generaal van Natuur en Bos. Dit gesprek vindt plaats in Brussel, kort na Module 3 (datum nog te bepalen).

Wie slaagt, wordt opgenomen in een wervingsreserve.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het selectiereglement.

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Solliciteer ten laatste op 2 oktober 2020 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.
Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs/getuigschrift). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

8 VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen midden november 2020.
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar tom.bonnewyn@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 1768.

10 RESERVE EN GELDIGHEID

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor de functie van boswachter in de regio Brabantse Wouden bij entiteit Natuur en Bos, die bestaat uit de lijst van geslaagden.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als boswachter in de regio Brabantse Wouden. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.
De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie aan bod kunnen komen.

Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van vacatures met een contract van bepaalde duur voor de functie van boswachter in de regio Brabantse Wouden bij Natuur en Bos. Wie in dienst komt met een contract van bepaalde duur, blijft evenwel zijn plaats in de reserve behouden.

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, je niet langer tot de reserve behoort.

Diploma

Diploma secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid