Afdelingshoofd afdeling Adviezen, Vergunningen en Erkenningen (AVES)

Omschrijving

JE FUNCTIE IN HET KORT

Als afdelingshoofd sta je aan het hoofd van de afdeling Adviezen, Vergunningen en Erkenningen (AVES). Binnen deze afdeling werken in totaal 86 personeelsleden. De personeelsleden van de teams die advies- en vergunningverlening in hun takenpakket hebben, geven adviezen in het kader van omgevingsvergunningen (incl. omgevingsvergunningen met ontbossing), ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), verkavelingen (incl. verkavelingen met ontbossing), milieueffectenrapport (MER’s). Daarnaast verlenen deze personeelsleden ook vergunningen, meer bepaald kapmachtigingen, afwijkingen VEN, afwijkingen soortenbesluit, omgevingsvergunningen voor loutere vegetatiewijzing (Vlaams niveau).

Een specifiek deel van de personeelsleden van de teams die advies- en vergunningverlening in hun takenpakket hebben, staat in voor de goedkeuring van de natuurbeheerplannen. Deze collega’s zorgen dat de ambities en doelstellingen die in de beheerplannen opgenomen zijn, de geldende regelgeving respecteren en de uitgezette beleid uitvoeren.

Een klein aantal personeelsleden van de teams die advies- en vergunningverlening in hun takenpakket hebben, staan in voor de behandeling van de schadedossiers (schade door beschermde soorten en jachtwildsoorten) en voor de opvolging van de Wildbeheerseenheden en hun jachtactiviteiten.

De personeelsleden van het team natuurfinanciering, behandelen de subsidiestromen inzake investeringen en beheer van natuur in Vlaanderen. Tegelijk behandelt dit team ook de boscompensatie die verschuldigd is naar aanleiding van verleende omgevingsvergunningen voor ontbossing.

WIE BEN JIJ?

Op het moment van je sollicitatie:

  • Heb je een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid, met uitzondering van de interne kandidaten die al tot niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
  • Heb je 6 jaar relevante beroepservaring waarvan ten minste 3 jaar binnen een leidinggevende rol. Ervaring met veranderingsmanagement en stakeholdermanagement strekt tot aanbeveling.

Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd. 

Behaalde jij je diploma buiten de Benelux? Laat je diploma dan gelijkstellen door NARIC-Vlaanderen om te kunnen starten bij de Vlaamse overheid (meer info op http://naricvlaanderen.be/).

Behaalde je het vereiste diploma niet in het Nederlands of heb je geen diploma dat overeenkomt met het niveau van de functie? (omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs). Toon dan bij je aanwerving aan dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Shari Meskens, shari.meskens@vlaanderen.be, 0499 774 683).

Lees het volledige selectiereglement >

Diploma

Masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid