Boswachter regio Haspengouw en Wijers

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

De kern van de functie van boswachter is en blijft het beheren van terreinen. Boswachters zijn 2/3e van hun tijd op het terrein, het andere derde van hun tijd besteden ze aan overleg en administratie. Zij zijn het alziend oog dat er voor zorgt dat iedereen op elkaar is afgestemd bij het omzetten van beheerplannen in tastbare realiteit.

De boswachters van vandaag blijven de ambassadeurs van het terrein dat zij beheren. Maar meer dan vroeger werken ze samen met collega’s buiten hun eigen gebied, in voortdurend overleg wordt besproken wat er nodig is om in het eigen gebied, maar ook in dat van collega’s de doelen te realiseren die afgesproken werden.

We nodigen je graag uit om te solliciteren voor de iconische functie van boswachter in de regio Haspengouw & Wijers, meer bepaald Voeren/Zuiden Haspengouw.


2 FUNCTIECONTEXT

Het Agentschap voor Natuur en Bos, een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur in Vlaanderen. De missie van het agentschap is: ’Meer, beter en samen’. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt dan ook samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur.

Daarnaast beheert het agentschap zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen. De boswachters staan met twee 'botten' op het terrein en zorgen er met hun terreinkennis en ervaring voor dat het beheer gebeurt zoals het hoort.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
De boswachter staat in voor het voorbereiden, opvolgen en uitvoeren van terreinbeheer, toezicht en communicatie op het terrein om de doelstellingen van het terreinbeheer mee te realiseren.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Eens je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Voorbereiding

De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren en kennis nemen van specifiek uit te voeren opdrachten (intern of extern) teneinde de regiowerking efficiënt te laten verlopen.

 • Raadplegen van de instructies van de regiobeheerder
 • Kennis nemen van uit te voeren opdrachten en op basis hiervan een eigen werkplan opstellen en terugkoppelen
 • Input leveren aan de regiobeheerder voor de opmaak van een realistische planning op korte termijn en voor een kostenefficiënte jaarplanning en beheervoorstellen
 • Vragen van partners in de planning verwerken
 • Voorbereidende vergaderingen bijwonen
 • Ramingen maken van de benodigde middelen
 • Consulteren van de beheerplannen en de praktische uitvoering ervan voorbereiden
 • Ecologische input leveren voor het opmaken van de bestekken

Uitvoering

Werken uitvoeren en begeleiden teneinde bij te dragen tot een efficiënte en tijdige afhandeling van de dagelijkse opdrachten van de regio.

 • Bosbehandeling zoals hameringen uitvoeren, bestandsmetingen…
 • Uitvoeren van activiteiten ter plaatse zoals meten, controleren, schatten, fotograferen…
 • Fauna -en florabeheer met inbegrip van monitoring
 • Opmaken van eenvoudige technische plannen en ontwerpen bv. beplantingsplan/schema
 • Maatregelen voorstellen/nemen om de veiligheid op het terrein te waarborgen
 • Instaan voor onderhoud van eigen materiaal
 • Controleren van uitgevoerde werken (geen bouwwerken) bv. gebruiksovereenkomsten, maaiwerken, bosbouwwerkzaamheden…

Verslag uitbrengen

Verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden en resultaten teneinde de chef in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.

 • Problemen en voorvallen signaleren en bespreken met de leidinggevende
 • Registreren van uitgevoerde werkzaamheden: agenda, planning en outputindicatoren
 • Gegevens verzamelen voor de rapportering, bv in het kader van een beheerplan, in kader van instandhoudingsdoelstellingen, …

Informeren

Informeren over producten, diensten, systemen of procedures teneinde er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan.

Context: vanuit de vakinhoudelijke specialisatie en binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden.

 • Bezoekers ontvangen (gastheerschap)
 • peilen naar de meningen van bezoekers en partners
 • communicatie naar aanleiding van specifieke werken/gebeurtenissen
 • input leveren voor educatieve dragers en infrastructuur
 • overleg en samenwerking met partners in kader van beheer eigen domeinen: aanspreekpunt voor gemeentes, overleg met waterwegen,…
 • Verstrekken van informatie over reglementeringen en technieken
 • Adviseren van studies en ontwerpen uitgevoerd door externe studiebureaus (bijvoorbeeld beheerplannen)
 • Terreinexpertise i.v.m. bosgebruik en kapvergunningen aan regiobeheerder bezorgen
 • Vanuit praktische kennis van het terrein een concrete bijdrage leveren bij de opmaak van beheerplannen en terreinvisies

Kennis m.b.t. het vakgebied

Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein teneinde via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren.

 • Goede kennis van bos, natuur en openbaar groen bijhouden
 • Diepgaande terreinkennis verwerven en onderhouden
 • Lezen van vakliteratuur en deelnemen aan gespecialiseerde opleidingen
 • Kennen en opvolgen van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied
 • Bijhouden van documentatie en ervaring en uitwisselen ervan met collega’s
 • Specialisatie ontwikkelen naargelang het werkgebied vereist: kuddebeheer, kwekerij, collecties, ...

Inspringen bij werkoverlast

Inspringen bij werkoverlast en vervangen van afwezige collega’s teneinde de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

 • Collega’s helpen om alle taken rond te krijgen
 • Kleine verhuizingen en tentoonstellingen opzetten
 • Inspringen bij grote of uitzonderlijke evenementen
 • de taken van afwezige collega’s overnemen om de continuïteit van het toezicht te garanderen

Controle

Op het terrein controleren van de naleving van wetgeving, regelgeving, voorschriften of normen teneinde dwalingen op te sporen en eventueel correctieve acties te ondernemen of te laten ondernemen.

Context: binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden.

 • Toezicht uitoefenen tijdens de afgesproken perioden bv weekends, kerstvakantie, … en in bepaalde situaties bv. brandgevoelige periodes
 • Toezicht uitoefenen op het eigen terrein zodat de gebruikers de regels respecteren
 • Vaststellen van inbreuken in openbare domeinen.
 • Houtexploitatie opvolgen
 • Controleren machtigingen toegankelijkheid


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs (of gelijkgesteld).

  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

 • Je hebt een getuigschrift bosbouwbekwaamheid of natuurmanagement.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Je beschikt over kennis en vaardigheden om volgende regelgevingen en wetgevingen toe te passen
  • Bos- en natuurwetgeving (dieptekennis)
  • Wetgeving rond ruimtelijke ordening (basiskennis)
  • Jachtwetgeving, visserijwetgeving en reglementering soortenbescherming (basiskennis)
  • Milieuwetgeving (basiskennis)
 • Je hebt dieptekennis van:
  • ecologische processen en technieken
  • de ecologie van bedreigde en streektypische soorten
  • beheermaatregelen en beheermachines
  • de ecosystemen en habitattypes aanwezig binnen beheerregio Haspengouw & Wijers en met name binnen de Voerstreek
  • het beheer, de actoren en partners binnen de regio Haspengouw & Wijers
 • Je hebt kennis van de specifieke habitats, soorten en ladschappelijke kenmerken van de Voerstreek
 • Je hebt basiskennis van courante kantoorsoftware en informatica
 • Je hebt een goede minstens verbale kennis van het Frans en het Duits

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: je respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: je reageert vriendelijk, adequaat en corrct op vragen van belanghebbenden (niveau 1)
 • Samenwerken: je werkt mee en informeert anderen (niveau 1)
 • Resultaatgerichtheid: je werkt gericht en actief aan het bereiken van de vastgestelde doelen (niveau 1)
 • Plannen en organiseren: je plant en organiseert het eigen werk effectief (niveau 1)
 • Analyseren: je ziet de essentie van het probleem en verzamelt relevante informatie (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: je levert met oog voor detail correct werk af (niveau 1)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op datum van indiensttreding dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • je bent geslaagd voor de selectieprocedure.
 • je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van technicus (rang C1, salarisschaal C121). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1. CV-SCREENING
Aan de hand van jouw CV en motivatiebrief gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening vindt plaats op 19 januari 2018.

6.2. SELECTIE OP BASIS VAN GEDRAGSGERICHT INTERVIEW EN PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST
Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Je gedragscompetenties
 • Je inzetbaarheid in de functie

Deze selectiefase wordt gevoerd met een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend.

De selectiefase vindt plaats te Brussel op 29 of 30 januari 2018 (datum onder voorbehoud).

6.3. EINDSELECTIE: CASE EN JURYGESPREK
Het eindgesprek wordt gevoerd met afgevaardigde (n) van ANB en een selectieverantwoordelijke.

Tijdens deze selectiefase worden volgende punten beoordeeld:

 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Je motivatie en verwachtingen
 • Je technische competenties

Deze punten worden getoetst aan de hand van een case en een jurygesprek.

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel op 5 februari 2018 (datum onder voorbehoud).

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KAN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 18 januari 2018.

Je stuurt jouw CV en motivatiebrief, alsook een kopie van je diploma secundair onderwijs en bosbouwbekwaamheid via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer (2017/12/E1).

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: je je kandidatuur uiterlijk op 18 januari 2018 voor middernacht naar ons stuurt (de datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

8 VRAGEN

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met:

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 maart 2018.
Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kan hiervoor een mail sturen naar sollicitatiesanb@vlaanderen.be met vermelding van vacaturetitel en vacaturenummer.

Diploma

Diploma hoger secundair onderwijs (of gelijkgesteld)