Coördinator Natuurgebaseerde oplossingen

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Neem je graag een regierol op omtrent natuurgebaseerde oplossingen? Ben je goed in het afstemmen van actieplannen, werkplannen en de timing? Schrikt het communiceren met zowel interne als externe stakeholders je niet af? Zie je het als een uitdaging om medewerkers te begeleiden en te motiveren? Dan is deze functie je op het lijf geschreven. Natuur en bos is namelijk opzoek naar een Coördinator Natuur en maatschappij.

2 FUNCTIECONTEXT

Bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst. Samen met partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen. Daarnaast beheert Natuur en Bos zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Het leiden van projecten en/of deelprojecten teneinde de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen.

Als coördinator neem je binnen het ANB de regierol op omtrent natuurgebaseerde oplossingen voor o.a. gezondheid, leefbare werk- en woonomgeving, klimaat, beleving, etc.. Je staat in voor de voortgangscontrole en overzichtelijke rapportering. De nadruk ligt daarbij op productgericht en klantgericht werken.

Als coördinator waak je erover dat onze mensen voldoende praktische ondersteuning en feedback krijgen bij de realisaties die van hen verwacht worden.

Tot slot neem je de coördinatie op rond een aantal processen die momenteel nergens anders opgenomen worden – we denken hierbij aan beleidsvoorbereiding rond thema’s die nog in de kinderschoenen staan (bvb groene klimaatbuffers, samenwerking met de Bouwmeester, etc.…) en de opvolging van de projectoproep Natuur in je Buurt.

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat 

Voorbeelden van activiteiten

Analyse en aangeven oplossingsrichting
Tijdig detecteren, analyseren van de problemen of behoeften en oplossingsrichtingen aangeven met als doel een concreet en doelgericht projectplan te kunnen opstellen.
 • Een dialoog aangaan met interne en externe belanghebbenden rond het project
 • Overleg plegen met betrokkenen
 • Informatie verzamelen om probleem of behoefte te kunnen kaderen
 • Uitdiepen van de vraag
 • Detectie van klantenbehoeften
Projectdefinitie
Definiëren en plannen van het project met als doel een duidelijke draaiboek te hebben voor de uitvoering van het project.
 • Opmaken, bespreken en laten goedkeuren van het projectplan (geheel)
 • Afspraken maken rond het te verwachten resultaat, de aanpak, tijdspanne en kwaliteit (ken- en stuurgetallen)
 • De nodige middelen bepalen (budget, personeel, studies…)en op de juist wijze laten goedkeuren binnen de organisatie
 • Vastleggen aanpak risicoanalyse en sterkte-zwakteanalyse
 • Een projectteam samenstellen en taken verdelen
 • Haalbaarheid projectdefinitie maatschappelijk toetsen
 • Regelmatig het project evalueren en indien nodig de projectdefinitie bijsturen en de gewijzigde projectdefinitie laten goedkeuren binnen de organisatie
 • Ontwerpen van overlegstructuren om tot een concrete onderbouwde en maatschappelijk gedragen projectdefinitie te kunnen komen
 • Situeren van project binnen de structuren en werking van ANB en de nodige afspraken maken/afstemming voorzien hieromtrent
Projectopvolging
Opvolgen en eventueel mee uitvoeren van het project met als doel ervoor te zorgen dat de projectresultaten behaald worden .
 • Tussentijds evalueren en eventueel bijsturen van de uitvoering en planning van de taken
 • Opvolgen van budgetten, tijdslimieten, afspraken…
 • Kwaliteitsbewaking van de tussentijdse resultaten en de operationele werkzaamheden
 • Coördineren van de werkzaamheden van de verschillende betrokken partijen
 • Bepalen van prioriteiten binnen het project
 • Ondersteunen en opvolgen van externe partners
 • Bewaken van de administratieve, juridische, financiële aspecten die geassocieerd zijn met de concrete projectwerking
 • Begeleiden en/of opvolgen van procedures gekoppeld aan de realisatie van het project (MER, RUP, vergunningen)
Leidinggeven
Leiden, motiveren en aansturen van projectleden met als doel een optimale inzet en bijdrage van de projectleden te bekomen.
 • Projectvergaderingen organiseren en voorzitten
 • Coachen en bijdrage leveren aan de evaluatie van de projectmedewerkers
 • Bijdragen aan het leerproces van de projectleden
 • Prioriteiten bepalen binnen het project en communiceren naar de medewerkers
 • Overleggen met de hiërarchische verantwoordelijken van de projectleden over beschikbaarheid
 • Functioneel aansturen van de projectleden rond hun bijdrage in het project. Het hiërarchisch gezag blijft liggen bij de leidinggevende van het team waar de projectleden normaal werken.
Rapporteren
Rapporteren over de voortgang en de resultaten van het project met als doel de opdrachtgever op de hoogte te houden en eventuele wijzigingen in het projectplan mogelijk te maken.
 • Verslag uitbrengen over de ontwikkeling van het project en evtl verschillende deelprojecten
 • Voortgang van het project met de opdrachtgever/management bespreken en op basis hiervan aanpassingen doen
 • Met de projectleden het rapportagesysteem activeren
Communicatie en contacten
Informeren en sensibiliseren van alle actoren en regelmatig overleggen met de projectpartners met als doel een draagvlak te creëren.
 • De projectinhoud, -aanpak en resultaten verduidelijken binnen en buiten ANB
 • Informatiesessies organiseren voor de doelgroepen, brochures opmaken, informatie beschikbaar stellen op website
 • Beantwoorden van vragen van externen
 • Regelmatig communiceren volgens de overlegstructuren zoals bepaald in het projectplan
 • Bewaken van efficiënte communicatie binnen het projectteam
 • Vanuit het project instaan voor communicatie en afstemming vanuit het project
Project- en kennisoverdracht
Overdragen van het project naar de organisatie met als doel de succesvolle implementatie van de projectresultaten mogelijk te maken.
 • Een overgangsfase organiseren
 • Structurele maatregelen voorstellen en implementeren
 • Formuleren van adequate voorstellen voor het duurzaam behoud van de behaalde resultaten


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 • Je hebt een diploma Master.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).
   

 • Je hebt minimaal 5 jaar functierelevante ervaring met voorkeur in Management of beheer van complexe projecten.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
 • Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Ann Lodewyckx, 0492 23 63 85, ann.lodewyckx@vlaanderen.be).

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Functies waarvoor een grondige, theoretische kennis vereist is van verschillende processen, regelgeving, normen en systemen en deze kunnen toepassen, interpreteren en integreren.
 • Basiskennis van methodieken m.b.t. project- en programmamanagement.
 • Basiskennis van natuurbeleid, ecologie en de wetgeving hierover
 • Kunnen toepassen van belanghebbendenmanagement in een overheidscontext.
 • Kunnen gebruiken van courante kantoorsoftware

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2)
 • Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2)
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1)
 • Resultaatgericht: Je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te overstijgen (niveau 2)
 • Communiceren: Je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over (niveau 1)
 • Voortgangscontrole: Je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers (niveau 2)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kun je op de volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • Je ben geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1 CV-SCREENING
Aan de hand van de door jou opgestuurde CV en motivatiebrief gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.
De cv-screening vindt plaats in de week van 25 april 2019.

6.2 GEDRAGSGERICHT INTERVIEW MET PSYCHOTECHNISCHE TESTEN
Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie
 • Inzicht in de functie
 • Fit met de organisatie

Deze selectiefase wordt gevoerd door een selectieverantwoordelijke.
Deze selectiefase is eliminerend
De selectiefase vindt plaats in Brussel op 29 april 2019 (datum onder voorbehoud).

6.3 FUNCTIESPECIFIEK INTERVIEW MET JURY
Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld:

 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Fit met het team
 • Je technische competenties (4.2.1)
 • Persoonsgebonden competenties (4.2.2)

Het gesprek met case/opdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende, een inhoudelijke expert en een selectieverantwoordelijke.
Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 13 mei 2019 (datum onder voorbehoud).

6.4 ASSESSMENT CENTER
Deze selectiefase wordt uitgevoerd door een extern bureau en zal plaatsvinden na 13 mei 2019 (onder voorbehoud).
Deze selectiefase is eliminerend.
Op basis van het verkregen totaalbeeld bepaalt de jury uit 6.3 of je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ wordt bevonden voor de functie.

 • Wie geschikt wordt bevonden, wordt opgenomen in een wervingsreserve.
 • De administrateur-generaal kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst van geschikten voor de concrete invulling van de functie.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.5 NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 24 april 2019.
Je stuurt je CV en motivatiebrief, samen met een kopie van je diploma: via mail naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je je CV en motivatiebrief doorstuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 24 april 2019 naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

8 VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen begin juni 2019.
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer.

10 RESERVE EN GELDIGHEID

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete vacatures die zullen worden aangeboden.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als beleidsmedewerker. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van vacatures met een contract van bepaalde duur voor de functie van beleidsmedewerker bij Agentschap voor Natuur en Bos. Wie in dienst komt met een contract van bepaalde duur, blijft evenwel zijn plaats in de reserve behouden.

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve.

Het is evident dat je eenmaal in dienst in de functie niet langer tot de reserve behoort.

Diploma

Masterdiploma